Katecheza w Polsce

Komunikat Biura Programowania Katechezy w sprawie podręczników do nauczania religii przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach) W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 roku, […]

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP  po publikacji książki zatytułowanej „Mała Nina” (Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o.)  Wobec licznych sygnałów pochodzących od rodziców poruszonych treściami zawartymi w książce pt. „Mała Nina” (autorka: Sophie Scherrer, przeł. z języka niemieckiego Marta Krzemińska, Warszawa 2015: Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o.), Komisja Wychowania Katolickiego popiera starania rodziców rodziców i […]

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych. Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający […]

Nowelizacja porozumienia między Episkopatem, a MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii była tematem kolejnego spotkania z Minister Anną Zalewską. Przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski byli dziś gośćmi Minister Edukacji Narodowej na kolejnym spotkaniu roboczym. Głównym celem spotkania była kontynuacja prac związanych z nowelizacją „Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie […]

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych […]

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa Komisja Wychowania Katolickiego przypomina, że zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z dnia 1 maja 2003 r., przygotowanie do małżeństwa obejmuje trzy etapy: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie. Przygotowanie dalsze i bliższe odbywa się zarówno w rodzinie, parafii, jak i w szkole (p. 18-30). W myśl […]

Ukazał się pierwszy w Polsce “Ewangelizacyjny Katechizm Młodych”. Zawiera on 23 katechezy (96 stron A5) na tematy, o które prosiła sama młodzież, np.: Czy Bóg istnieje?; Czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał?; Która religia jest prawdziwa? Czy Kościół jest jeszcze potrzebny? Co będzie po śmierci? Kiedy będzie koniec świata? Czy Kościół jest wrogiem seksu? itp. Katechizm jest […]

INFORMACJA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zaopatrywania się w podręczniki do nauki religii oraz odpłatności za nie, uprzejmie informujemy, że: I. W myśl znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty: Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub […]

OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO w związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że: W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie […]

Bezpłatny podręcznik dla uczniów klas pierwszych – informacja Komisji Wychowania Katolickiego Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika […]

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r. L.dz. KWEP-15/13 Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie przygotowania do sakramentów W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie […]

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii Warszawa 9 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – […]

Komunikat dotyczący Pierwszej Komunii św. oraz Programu Nauczania Religii KWEP-4/12 z 14.03.2012 r. 1. Sprawa Pierwszej Komunii św. W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania Katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej […]

INFORMACJA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP Z WŁADZAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA, 6 CZERWCA 2013 R. W dniu 6 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Komisji Wychowania Katolickiego KEP z władzami resortu edukacji. Dla dopełnienia wiedzy przekazywanej w tej sprawie przez media publikujemy następującą informację: Podczas spotkania […]

Ze względu na docierające do Komisji Wychowania Katolickiego KEP sprzeczne informacje na temat medytacji chrześcijańskiej (w wersji prezentowanej przez ojca Laurenca Freemana OSB) oraz toczące się aktualnie dyskusje na ten temat, Komisja zaleca roztropne podejście do tej sprawy. Nie wyrażamy zgody na propagowanie idei prezentowanych przez autorów wśród katechizowanych, a zwłaszcza zewnętrznych form pobożności z […]

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia kto może uczyć etyki. Z tą informacją można się zapoznać na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1040-komunikat-dotyczacy-kwalifikacji-nauczycieli-do-nauczania-przedmiotu-etyka Ostatni akapit brzmi: “Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, […]

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.Zmiana zapisów rozporządzenia wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga […]

Przypomina się Księżom Proboszczom, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacja do bierzmowania odbywa się według następujących zasad: Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. W wyjątkowych sytuacjach (duża liczba młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół, internatów) można sakramentu bierzmowania udzielić na koniec […]