Zatrudnienie Katechety

Zatrudnienie Katechety

Zasady zatrudnienia katechety

Zasady zatrudnienia katechety

Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. 

Księża, którzy zmienią parafię i od nowego roku katechetycznego będą nauczali w nowych szkołach winni przedłożyć dyrektorom szkół ważne skierowanie Biskupa Diecezjalnego. 

Zwolnienie Katechety następuje po cofnięciu skierowania przez Biskupa Diecezjalnego. 31 maja upływa termin przesyłania wniosków Księży Proboszczów o wszczęcie procedury zwolnienia. We formularzu należy podać przyczynę cofnięcia skierowania. 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

W pakiecie prośby Księdza Proboszcza o skierowanie katechety do nauczania religii powinny być załączone następujące dokumenty:

 • Formularz skierowania do nauczania religii (wypenia proboszcz zatrudnienia katechety)

 • Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety (wypełnia się jednorazowo na początku pracy katechetycznej) - pobierz

 • Absolwenci studiów teologicznych: kserokopia dyplomu świadczącego o wykształceniu teologicznym i przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym, akt nadania stopnia awansu zawodowego

 • Studenci studiów teologicznych: zaświadczenie z uczelni

 • Absolwenci innych studiów: kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu, przygotowaniu pedagogicznym, o stopniu awansu zawodowego 

 • Opinia moralności od proboszcza parafii zamieszkania (nie dotyczy księży i sióstr zakonnych)

 • Podanie kandydata (kierowane do dyrekotra WNK)

 • Życiorys (CV)

 • 2 zdjęcia (księża 1 zdjęcie)

Formularz katechetyczny

FORMULARZ ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUCZANIE RELIGII KATECHETY*

*Wypełnia się jednorazowo, przy rozpoczynaniu nauczania religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Vademecum katechety

VADEMECUM KATECHETY
dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej, do uczestnictwa w jednej Mszy świętej w niedziele i święta z udziałem dzieci i młodzieży w tej parafii, gdzie znajduje się szkoła oraz do podjęcia opieki nad swoimi uczniami w czasie rekolekcji szkolnych” (Polskie Dyrektorium Katechetyczne – skrót PDK 90).
  Do zadań katechety świeckiego należy:
  - uczestnictwo, wraz ze swoimi uczniami, w jednej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, oraz przygotowywanie oprawy liturgicznej w zakresie uzgodnionym z księdzem proboszczem i innymi katechetami;
  - pomoc duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzaniu nabożeństw (okolicznościowych, paraliturgicznych, itp.)
  - zaangażowanie się w grupach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich istniejących przy parafii;
  - pomoc w formacji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania, włączając się w prowadzenie grup domowych jako animator.
 2. „Katecheci szkolni winni mieć świadomość, że poprzez swą posługę katechetyczną wykonywaną na terenie szkoły uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii i diecezji. Dlatego powinni, wraz z proboszczem i katechetami parafialnymi, brać udział w spotkaniach, których celem jest koordynacja działań pastoralnych i omówienie palących potrzeb i problemów. Za zorganizowanie tych zebrań odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Powinien on również organizować zebrania dla nauczycieli różnych typów szkół. Częstotliwość tych spotkań określa prawo partykularne diecezji” (PDK 91)
  Katecheta zobowiązany jest do:
  - do udziału w miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii organizowanych przez księdza proboszcza w parafii,
  - pomocy w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych,
  - udział w spotkaniach duszpasterstwa nauczycieli,
 3. „Katecheci powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez lekturę książek i czasopism katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych, brać udział w przeznaczonych dla nich szkoleniach (kursach, konferencjach, sympozjach), nade wszystko zaś troszczyć się o swoje doskonalenie duchowe. Mają być, bowiem na terenie szkoły również świadkami wiary” (PDK 91)
  Katecheta deklaruje się do:
  - uczestniczenia w spotkaniach katechetycznych i różnego typu formach dokształcania oraz rekolekcjach organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej.
  - pisania przynajmniej przez dwa lata pracy katechetycznej szczegółowych konspektów katechez. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekt obowiązuje do wglądu wizytatora podczas wizytacji katechetycznej.
  - ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy teologicznej oraz szukania nowych metod i sposobów interesującego przekazu treści i odpowiedniego zastosowania ich do życia uczniów.
  W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z propozycji kursów metodycznych organizowanych przez Społecznych Dekanalnych Doradców Metodycznych Nauczania Religii. Wskazana jest  bliska współpraca z doradcami metodycznymi upowszechniającymi nowe osiągnięcia dydaktyki katechetycznej i metodyki. Wizytator po hospitacji lekcji może skierować katechetę do doradcy metodycznego w ramach zaleceń pohospitacyjnych. - przygotowywania dzieci do konkursu religijnego i młodzież do olimpiady wiedzy religijnej. W tym celu należy organizować koła biblijne i koła wiedzy religijnej dla uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematyką religijną. Należy także proponować uczniom inne formy organizacyjne, takie jak koła misyjne, harcerstwo, stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe, Eucharystyczny Ruch Młodych itp. - zatroszczenia się o wystrój pracowni katechetycznej i gazetki o charakterze religijnym na terenie szkoły.
 4. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w diecezji obowiązują następujące rodzaje programów i podręczników do nauczania religii:
  a. Wydawnictwa "św. Wojciecha" - Poznań
  b. Wydawnictwa "Jedność" - Kielce
  c. Wydawnictwa "Gaudium" - Lublin
 5. W kwestiach spornych obowiązują następującej procedury:
  a) najpierw zainteresowany katecheta rozstrzyga kwestię z dyrektorem szkoły;
  b) gdy nie zostanie ona rozwiązana, katecheta zwraca się do proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła, informując go o zaistniałym problemie. Ksiądz proboszcz podejmuje rozmowę z dyrektorem  szkoły;
  c) jeżeli problem przedłuża się proboszcz zgłasza go do Wydziału Nauki Katolickiej.
  d) jeżeli spór dotyczy katechety z proboszczem, zainteresowane strony podejmują próbę rozwiązania zaistniałego problemu we własnym zakresie. Jeśli nie następuje porozumienie, należy zwrócić się o pomoc do Dekanalnego Referenta Katechetycznego, a jeśli nadal brak kompromisu, do Wydziału Nauki Katolickiej.

WNK
Kuria Biskupia
Zielona Góra