Wizytacje katechetyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANONICZNEJ WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ W DEKANACIE

Zielona Góra, 14.02.2024 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANONICZNEJ WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ
W DEKANACIE

Wizytacja katechetyczna w dekanacie obejmuje przede wszystkim troskę o katechezę parafialną. Szkolne nauczanie religii jest uzupełnieniem katechezy parafialnej dzieci i młodzieży. Wzmocnić należy też katechezę rodziców uczniów, którzy są katechizowani w szkole. Dlatego wizytacja jest szansą do stworzenia lub odtworzenia w parafii katechezy dla dorosłych. Jedną z okazji jest katecheza sakramentalna rodziców przed Chrztem św., I Komunią św. i Bierzmowaniem. Pomocą w jej realizacji są diecezjalne programy katechetyczne i pomoce duszpasterskie. W przygotowanym formularzu – Ankieta katechetyczna proboszcza – należy wykazać obecne działania katechetyczne w parafii.

Instrukcja:

Proboszcz wypełnia Elektroniczną Ankietę Katechetyczną Proboszcza (Ankieta ogólna i Ankieta placówki oświatowe). W razie problemów katechetycznych wymagających omówienia z wizytatorem proboszcz w ankiecie w rubryce Wizytacja Kanoniczna wypełnia pole Problemy katechetyczne wymagające omówienia z katechetami. Po przesłaniu ankiety proboszcz musi  skontaktować się telefoniczne z wizytatorem w celu jej omówienia (codziennie od 10.00 do 12.00). W razie pilnej potrzeby wizytacji w szkole termin i sposób jej przeprowadzenia należy uzgodnić z wizytatorem. Następnie wizytator uzupełnia pole Zalecenia. Na skrzynkę e-mailową proboszcza zostanie wysłany e-mail z uzupełnioną ankietą o zalecenia powizytacyjne, którą należy wydrukować i zarchiwizować. Księgi dotyczące katechezy wykazane poniżej sprawdza i podpisuje wizytator do spraw duszpasterskich.

Termin wypełnienia ankiety katechetycznej – najpóźniej na dwa tygodnie przed wizytacją

Należy przygotować następujące księgi:

  1. Księga przygotowań rodziców i chrzestnych do Chrztu św.
  2. Księga I Komunii św.
  3. Księga Absolwentów Szkoły
  4. Księga Bierzmowania
  5. Księga spotkań z katechetami

Wizytator:
ks. Wojciech Lechów

tel. 503 123 745
w.lechow@diecezjazg.pl