Nowe konkursy religijne

Drodzy księża, siostry zakonne, katecheci na progu nowego roku szkolnego zachęcam do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce, organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pragniemy aby i w naszej diecezji, jak najwięcej szkół wzięło w nim udział, dlatego nasze stowarzyszenie podjęło się jego organizacji. W załączniku przesyłam szczegóły, regulamin i kartę zgłoszeniową. Etap diecezjalny odbędzie się w V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63. W tym etapie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs Wiedzy adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:

I etap   – eliminacje szkolne         –   16 października 2018 r.   godz. 10.00

II etap  – eliminacje diecezjalne  –   29  października 2018 r.  godz. 10.00

III etap – finał ogólnopolski        –   19 listopada 2018 r.        godz. 11.00

 

 1. Patronat nad  konkursem objęli:

Patronat duchowy: J.E. Ks. Bp Marian Rojek; J.E. Ks. Bp Marek Solarczyk

Patronat honorowy: prof. Mirosław Piotrowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Patronat KUL: Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Patronat Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie

Patronat Wójta Gminy Zamość

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (oraz 5-cio dniowy wyjazd do Strasburga lub Brukseli dla zwycięzcy).

Za organizację konkursu na terenie diecezji odpowiada Koordynator diecezjalny.

Regulamin

  Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:

– etap szkolny,

– etap diecezjalny,

– etap ogólnopolski –  finał.

 1. Za realizację konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają  Koordynatorzy diecezjalni.
 2. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

 

 1. Etap szkolny

 

 1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z regulaminem konkursu.
 2. Szkoła przekazuje wszystkim uczniom informacje o organizacji, terminie                                   i zasadach udziału w konkursie.
 3. Nauczyciele religii do dnia 25 września 2018 r. zgłaszają dyrektorowi szkoły uczestników eliminacji szkolnych.
 4. Do dnia 2 października 2018 dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną do koordynatora konkursu zgłoszenie szkoły (wzór pisma – załącznik nr 1).
 5. Zadania na eliminacje szkolne konkursu zostaną przesłane w dniu konkursu na adres e-mail podany przez szkołę w zgłoszeniu.
 6. Eliminacje szkolne konkursu przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację i przebieg konkursu.
 7. Etap szkolny we wszystkich szkołach odbywa się 16 października 2018 roku.
 8. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu.
 9. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 • Protokół z przebiegu eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów zakwalifikowanych do Etapu Diecezjalnego przewodniczący komisji szkolnej przekazuje do Koordynatora diecezjalnego dzień po eliminacjach szkolnych.
 • Do eliminacji diecezjalnych z testu wiedzy o życiu bł. Karoliny Kózkówny                              i św. Stanisława Kostki kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali 75% (lub min. trzech najlepszych uczniów ze szkoły).

 

 • Etap diecezjalny

 

 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymują pytania konkursowe w formie testu.
 3. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 4. Sprawdzanie poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja w oparciu o arkusz odpowiedzi.
 5. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po 3 osoby z każdej diecezji.
 6. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 29 października 2018 roku. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63

 

 1. Etap ogólnopolski – finał

 

 1. Za przeprowadzenie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Analogicznie stosuje się punkty 2,3,4 z rozdziału III.
 3. Finał konkursu dobędzie się 19 listopada 2018 r. w Zamościu.
 4.  Dane osobowe
 5. Dane osobowe uczestników Konkursu oraz innych osób przekazujących swoje dane                                      w związku z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 6. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 7. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza i oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do Konkursu i zapoznał się oraz zaakceptował treść Regulaminu.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 9. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych tj. w przypadku zostania laureatem któregokolwiek z etapów Konkursu.
 10. Postanowienia Końcowe
 11. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 12. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 14. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce 19 listopada 2018 roku  o godz. 14.00 w Zamościu. 12.30 – Msza św. dla wszystkich Konkursowiczów.
 15. Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego otrzymują dyplomy, zaś nauczyciele zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu.
 16. Nagrody rzeczowe w konkursie fundowane są przez organizatorów i sponsorów. Otrzymują je finaliści konkursu, odpowiednio do zdobytej liczby punktów.
 17. Prace konkursowe etapu centralnego są udostępniane do wglądu i przechowywane                         w archiwum przez 2 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                         …………………………………………

        pieczątka szkoły                                                                     miejscowość i data

 

 

 

 

 

Koordynator Diecezjalny

                                                             Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

                                                                        Ks. Marcin Bobowicz

 

Informuję, że uczniowie Szkoły Podstawowej (VII-VIII)*/  Gimnazjum (III)*/Szkoły Ponadgimnazjalnej*

 

………………………………………………….………………………………………………….

nazwa szkoły

 

……………………………………………….………………………………………………….

adres szkoły

 

wezmą udział w roku szkolnym 2018/2019

w I Ogólnopolskim Konkursie

Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce

„Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki”

organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

 

…………………………                                                            ………….……………………

          e-mail szkoły                                                                           podpis dyrektora szkoły

 

 

Liczba uczniów biorąca udział w etapie szkolnym Konkursu: ………………………………….

Imię i nazwisko koordynatora etapu szkolnego: ……………..………………………….…………

Numer telefonu do koordynatora etapu szkolnego: …………………………………………….

E-mail do koordynatora etapu szkolnego: ………………………………………………………

 

Zgłoszenie (skan) należy przesłać do 2.10.2018 r. na adres: marcinbobowicz15@gmail.com

Na e-mail szkoły zostaną przesłane testy konkursowe.

 

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Program  merytoryczny konkursu

 

Uczniowie biorący udział w konkursie winni wykazać się wszechstronną wiedzą z życia, męczeńskiej śmierci i dzieł powstałych pod patronatem bł. Karoliny Kózkówny oraz wiedzą z życia i drogi powołania św. Stanisława Kostki.

Zakres wiedzy i umiejętności: znajomość podstawowych faktów biograficznych i dziejów kultu                                                bł. Karoliny i św. Stanisława Kostki.

Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podanej literaturze.

 

 1. Szkoła podstawowa kl. VII –VIII i kl. III Gimnazjum

 

Konkurs realizowany w formie pisemnej.

 

LITERATURA:

 

Eliminacje szkolne:

 

 1. Józef Trytek, Córa Tarnowskiej Ziemi – błogosławiona Karolina Kózkówna, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013.
 2. Janusz Cegłowski, Święty Stanisław Kostka – wczoraj i dziś, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007.
 3. Inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej związane z 25. rocznicą istnienia KSM w diecezji: ksm.zamojskolubaczowska.pl
 4. Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [wprowadzenie i I rozdział] https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html

Eliminacje diecezjalne:

 

Literatura jak do eliminacji szkolnych

 

Dodatkowo:

 

 1. Ks. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1986, s. 117-127 [Osobowość psychologiczno-religijna Świętego Stanisława Kostki (skan)]
 2. Dwadzieścia lat kultu błogosławionej Karoliny Kózkówny  w diecezji tarnowskiej:

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2010/03/art-32.php

 1. Homilia podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny:

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/homilia-jana-pawla-ii-beatyfikacja-bl-karoliny/

 1. Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [II rozdział] https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html

 

Niektóre materiały można znaleźć na stronie www.ksm.zamojskolubaczowska.pl  

 

Eliminacje ogólnopolskie:

 

Literatura jak do poprzednich eliminacji

 

Ponadto:

 

 1. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1986, s. 128-144 [Ocena charakterologiczna Świętego Stanisława Kostki (skan)]
 2. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1986, s. 165-177 [Początki kultu Świętego Stanisława Kostki (skan)]
 3. Materiały o bł. Karolinie Kózkównie przygotowane na jej wspomnienie:

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3

 1. Jan Paweł II. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae [III rozdział i zakończenie] https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
 2. List Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki

http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-rok-swietego-stanislawa-kostki/

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Konkurs realizowany w formie pisemnej.

Zadania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podanej literaturze

 

LITERATURA:

 

Eliminacje szkolne:

 

 1. Józef Trytek, Córa Tarnowskiej Ziemi – błogosławiona Karolina Kózkówna,  Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013.
 2. Janusz Cegłowski, Święty Stanisław Kostka – wczoraj i dziś, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007.
 3. Inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej związane z 25. rocznicą istnienia KSM w diecezji: ksm.zamojskolubaczowska.pl
 4. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [wprowadzenie i I rozdział] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0

Eliminacje diecezjalne:

Literatura jak do eliminacji szkolnych

Dodatkowo:

 

 1. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne 1986. s. 117-145 [Osobowość psychologiczno-religijna, s. 117-127; Ocena charakterologiczna Świętego Stanisława Kostki, s. 128-144 (skan)]
 2. Materiały o bł. Karolinie Kózkównie przygotowane na jej wspomnienie: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3
 3. Dwadzieścia lat kultu błogosławionej Karoliny Kózkówny  w diecezji tarnowskiej: http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2010/03/art-32.php
 4. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [II i III rozdział] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0

Niektóre materiały można znaleźć na stronie www.ksm.zamojskolubaczowska.pl  

Eliminacje ogólnopolskie:

Literatura jak do poprzednich eliminacji

Ponadto:

 1. Stanisław Bońkowski, Święty Stanisław Kostka, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne 1986, s. 145-207 [Życie religijne Świętego Stanisława Kostki, s. 145-164; Początki kultu Świętego Stanisława Kostki, s. 165-177; Legendy z Życia Świętego Stanisława Kostki, s. 179-207 (skan)]
 2. Homilia podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny:

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/homilia-jana-pawla-ii-beatyfikacja-bl-karoliny/

 1. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici [IV i V rozdział]

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m0

 1. List Episkopatu Polski na Rok św. Stanisława Kostki

http://episkopat.pl/list-episkopatu-polski-na-rok-swietego-stanislawa-kostki/

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.