Zielona Góra, dnia 14.01.2022 r.

 

VADEMECUM KATECHETY
dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
– Nowelizacja z dnia 14.01.2022 r.

 

 1. „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej, do uczestnictwa w jednej Mszy świętej w niedziele i święta z udziałem dzieci i młodzieży w tej parafii, gdzie znajduje się szkoła oraz do podjęcia opieki nad swoimi uczniami w czasie rekolekcji szkolnych” (Polskie Dyrektorium Katechetyczne – skrót PDK 90).

Do zadań katechety świeckiego należy:

 • Uczestnictwo, wraz ze swoimi uczniami, w jednej niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz przygotowywanie oprawy liturgicznej w zakresie uzgodnionym z księdzem proboszczem i innymi katechetami.
 • Pomoc duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzaniu nabożeństw (okolicznościowych, paraliturgicznych, itp.).
 • Zaangażowanie się w grupach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich istniejących przy parafii.
 • Pomoc w formacji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania, włączając się w prowadzenie grup domowych jako animator.
 • Włączenie się w prowadzenie katechez dla dorosłych, szczególnie przed sakramentem Chrztu św. i Bierzmowania.
 1. „Katecheci szkolni winni mieć świadomość, że poprzez swą posługę katechetyczną wykonywaną na terenie szkoły uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii i diecezji. Dlatego powinni, wraz z proboszczem i katechetami parafialnymi, brać udział w spotkaniach, których celem jest koordynacja działań pastoralnych i omówienie palących potrzeb i problemów. Za zorganizowanie tych zebrań odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Powinien on również organizować zebrania dla nauczycieli różnych typów szkół. Częstotliwość tych spotkań określa prawo partykularne diecezji” (PDK 91)

Katecheta zobowiązany jest do:

 • Udziału w spotkaniach katechetycznych organizowanych przez księdza proboszczaw parafii.
 • Pomocy w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych.
 • Włączenia się w duszpasterstwo nauczycieli.
 1. „Katecheci powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez lekturę książek i czasopism katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych, brać udział w przeznaczonych dla nich szkoleniach (kursach, konferencjach, sympozjach), nade wszystko zaś troszczyć się o swoje doskonalenie duchowe. Mają być, bowiem na terenie szkoły również świadkami wiary” (PDK 91)

Katecheta deklaruje się do:

 • Uczestniczenia w spotkaniach katechetycznych i różnego typu formach dokształcania oraz rekolekcjach organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej.
 • Pisania, przez pierwszy rok pracy katechetycznej szczegółowych konspektów katechez. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekt obowiązuje do wglądu wizytatora diecezjalnego podczas wizytacji katechetycznej.
 • Ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy teologicznej oraz szukania nowych metod i sposobów interesującego przekazu treści i odpowiedniego zastosowania ich do życia uczniów. W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z propozycji kursów metodycznych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze (SODiD) oraz przez Społecznych Dekanalnych Doradców Metodycznych Nauczania Religii. Wskazana jest bliska współpraca z doradcami metodycznymi upowszechniającymi nowe osiągnięcia dydaktyki katechetycznej i metodyki. Wizytator po hospitacji lekcji może skierować katechetę do doradcy metodycznego w ramach zaleceń pohospitacyjnych.
 • Przygotowywania dzieci do konkursu religijnego i młodzież do olimpiady wiedzy religijnej. W tym celu należy organizować koła biblijne i koła wiedzy religijnej dla uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematyką religijną. Należy także proponować uczniom inne formy organizacyjne, takie jak koła misyjne, harcerstwo, stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe, Eucharystyczny Ruch Młodych itp.
 • Zatroszczenia się o wystrój pracowni katechetycznej i gazetki o charakterze religijnym na terenie szkoły.

4. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w diecezji obowiązują następujące rodzaje programów i podręczników do nauczania religii:

 • Wydawnictwa św. Wojciecha – Poznań;
 • Wydawnictwa Jedność – Kielce
 1. W kwestiach spornych dotyczących pracy katechetycznej obowiązują następującej procedury:
 • Najpierw zainteresowany katecheta rozstrzyga kwestię z dyrektorem szkoły;
 • Gdy nie zostanie ona rozwiązana, katecheta zwraca się do proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła, informując go o zaistniałym problemie. Ksiądz proboszcz podejmuje rozmowę z dyrektorem szkoły;
 • Jeżeli problem przedłuża się proboszcz zgłasza go do Wydziału Nauki Katolickiej.
 • Jeżeli spór dotyczy katechety z proboszczem, zainteresowane strony podejmują próbę rozwiązania zaistniałego problemu we własnym zakresie. Jeśli nie następuje porozumienie, należy zwrócić się o pomoc do Dekanalnego Referenta Katechetycznego, a jeśli nadal brak kompromisu, do Wydziału Nauki Katolickiej.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK
Kuria Biskupia
Zielona Góra

VADEMECUM KATECHETY