Edycja 2022/2023

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2022-2023

OTK w Diecezji

Organizatorem XXIV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Radomiu. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła.

Terminy poszczególnych etapów:

* etap szkolny – 15 listopada 2023 r.

* etap diecezjalny – środa 10.01.2024 r., o godzinie 11.00, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze, ul. Bułgarska 30

* etap ogólnopolski – 4-6.04.2024 r. Radom

Strona internetowa OTK. https://otk.pl/

Literatura: Pobierz

Zgłoszenie szkół z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 15.10. poprzez poniższy formularz.

Formularz
zgłoszenia uczniów do
 OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

tylko dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zgloszenia OTK
Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej
§ 1.
1. Olimpiada Teologii Katolickiej jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest organizatorem Olimpiady, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).
2. W organizacji Olimpiady organizator współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole.
3. Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.
§ 2.
Cele Olimpiady Teologii Katolickiej są następujące:
a) zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
b) rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
c) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
d) stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.
§ 3.
1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Teologii Katolickiej, zwany dalej "Komitetem". Jest on odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Ponadto udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady, ustala listy laureatów i finalistów oraz kolejność lokat, wydaje zaświadczenia stanowiące podstawę nabytych uprawnień i przyznaje nagrody rzeczowe zwycięzcom Olimpiady. Komitet składa corocznie sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów organizatorowi i Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
2. Skład Komitetu ustala Rektor Uniwersytetu w drodze zarządzenia.
3. Uchwały Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych w obecności przynajmniej połowy członków Komitetu Głównego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
4. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treść zadań Olimpiady są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
5. Decyzje Komitetu we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
6. Komitet dysponuje funduszem Olimpiady za pośrednictwem Pełnomocnika Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów.
7. Komitet zatwierdza plan finansowy i sprawozdanie finansowe dla każdej edycji Olimpiady na pierwszym posiedzeniu Komitetu w nowym roku szkolnym.
8. Komitet ma siedzibę w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
9. Przewodniczącego Komitetu wyznacza Rektor UKSW. Przewodniczący czuwa nad całokształtem prac Komitetu, zwołuje posiedzenia Komitetu, przewodniczy tym posiedzeniom, reprezentuje Komitet na zewnątrz, czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami. Przewodniczący stoi na czele jury zawodów III stopnia osobiście lub wyznacza do tej funkcji innego członka Komitetu Głównego.
10. Sekretarza Komitetu wyznacza Komitet ze swego grona. Sekretarz prowadzi archiwum akt Olimpiady przechowując w nim między innymi: zadania Olimpiady, rozwiązania zadań Olimpiady przez okres 2 lat, rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów oraz finalistów, listy laureatów i ich nauczycieli, dokumentację statystyczną i finansową.
11. Komitet powołuje co roku Pełnomocnika Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej. Kadencja Pełnomocnika trwa od 1 czerwca roku poprzedniego do 31 maja roku, w którym odbywają się zawody przez niego organizowane.
12. W jawnych posiedzeniach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających, jako obserwatorzy z głosem doradczym.
§ 4.
1. Olimpiada Teologii Katolickiej jest trójstopniowa.
2. W Olimpiadzie Teologii Katolickiej mogą brać indywidualnie udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.
3. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, uczęszczający na lekcje religii.
4. Temat Olimpiady, spis lektur, zakres niezbędnych wiadomości koniecznych do dla uczestnictwa w zawodach I, II i III stopnia, oraz wykaz nagród opracowuje Komitet Główny w formie Informacji o Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Informację do wiadomości podaje Pełnomocnik Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej w danym roku szkolnym, najpóźniej w październiku danego roku szkolnego.
§ 5.
1. Zawody I stopnia przeprowadza się na terenie szkoły lub kilku szkół, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.
2. Zawody I stopnia odbywają się w styczniu w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej szkoły możliwa jest za zgodą Komitetu Diecezjalnego.
3. Maksymalną liczbę uczestników kwalifikowanych z danej szkoły do zawodów II stopnia ustala Komitet Diecezjalny i podaje do wiadomości przed zawodami I stopnia.
§ 6.
1. Komitet Diecezjalny przeprowadza zawody II stopnia na terenie diecezji. Powoływa-ny jest on przez przewodniczącego lub kierownika referatu katechetycznego kurii biskupiej, zgodnie z wytycznymi Pełnomocnika Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej w danym roku szkolnym.
2. Zawody II stopnia odbywają się w lutym lub marcu na terenie szkół w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej diecezji możliwa jest za zgodą Komitetu Głównego.
3. Maksymalną liczbę uczestników kwalifikowanych z danej diecezji do zawodów III stopnia ustala Komitet Główny i podaje do wiadomości przed zawodami I stopnia.
§ 7.
1. Za organizację zawodów III stopnia odpowiedzialny jest Pełnomocnik Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów.
2. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia otrzymują tytuł finalisty Olimpiady Teologii Katolickiej.
3. Zawody III stopnia są dwuetapowe. W I etapie finaliści rozwiązują test pisemny. Grupa finalistów, którzy zdobyli w etapie I określoną przez Komitet Główny liczbę punktów, przechodzi do etapu II - ustnego. Formę przeprowadzenia tego etapu określa Komitet Główny w drodze uchwały.
4. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu II zawodów III stopnia otrzymują tytuł laureata Olimpiady Teologii Katolickiej.
§ 8.
1. Tematy zawodów I, II i III stopnia opracowuje Komitet Główny.
2. Pełnomocnik Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej przesyła informację, o której mowa w § 4 ust. 4, do referatów katechetycznych kurii biskupich.
3. Referaty katechetyczne kurii biskupich informują o powołaniu Komitetów Diecezjalnych oraz o sposobie powoływania Komitetów Szkolnych w terminie określonym przez Pełnomocnika Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej.
4. Pytania do zawodów I stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej rozsyła pocztą na adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów I stopnia.
5. Komitet Diecezjalny zobowiązany jest do przekazania pytań wraz z kluczem odpowiedzi Komitetom Szkolnym najpóźniej 2 dni przed datą zawodów I stopnia.
6. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.
7. Dla zawodów II stopnia stosuje się odpowiednio przepis ust. 4.
8. Z zawodów II stopnia Komitety Diecezjalne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia. Protokoły i oryginały prac przechowuje się w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata.
9. Z zawodów III stopnia sporządza się protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników zawodów III stopnia. Protokoły i oryginały prac przechowuje się w archiwum Komitetu Głównego przez 3 lata.
10. W archiwum Komitetu Głównego przechowuje się przez 3 lata listy laureatów oraz nauczycieli, którzy przygotowali laureatów do Olimpiady Teologii Katolickiej.
§ 9.
1. Laureaci zawodów III stopnia i finaliści otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne
2. Laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których organy statutowe podjęły odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny. Zaświadczenia podpisuje przewodniczący Komitetu oraz Pełnomocnik Komitetu Głównego ds. organizacji zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej. Komitet prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
4. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady Teologii Katolickiej Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł: Zasłużony dla Olimpiady Teologii Katolickiej.
§ 10.
1. Komitet Główny może się ubiegać o pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa, składając wniosek w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej i przedstawiając przewidywany plan finansowy organizacji Olimpiady na dany rok. Komitet może także zabiegać o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.
2. Komitet Główny zatwierdza sprawozdanie z przeprowadzonej Olimpiady w ciągu 2 miesięcy po jej zakończeniu i przedstawia je organizatorowi i Ministerstwu Edukacji Narodowej.
3. Niniejszy regulamin może być zmieniony na wniosek Komitetu Główny tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów Olimpiady. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Rektora UKSW i są podawane do wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej.
Sending