Bierzmowanie dla dorosłych

Bierzmowanie dla dorosłych

Instrukcja

Instrukcja
dotycząca przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. Wprowadzenie teologiczne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 2. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

 • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 • Emigracja młodzieży.

3. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania

 • Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
 • Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
 • Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.
 • Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny akt urodzenia w parafii chrztu.
 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu  przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  Zaświadczenie

 4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów załączony jest poniżej. Dekanalny Referent Katechetyczny (wicedziekan), po uzgodnieniu z danym proboszczem, wyznacza parafię formacji. Informację o miejscu i terminie rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania przekazuje proboszczom z dekanatu oraz Wydziałowi Nauki Katolickiej w celu udostępnienia jej wszystkim wiernym m.in. w czasie ogłoszeń parafialnych oraz na stronach internetowych. Osoby zainteresowane przygotowaniem do bierzmowania zgłaszają się do wskazanej parafii formacji.
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii. Do przeprowadzenia formacji może on delegować wikariusza lub katechetę świeckiego.
 • Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu do bierzmowania Życie Boże:

Etap I: Decyzja w sprawie wiary

Etap II: Doświadczenie spotkania z Jezusem

Etap III: Nowe życie w Duchu Świętym

Etap IV: Apostolstwo aż po krańce świata

Etap V: Powołanie do wspólnoty życia i wiary

 • Minimalna ilość spotkań to dziesięć. Czas formacji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące. Po odbytej formacji uczestnikom wystawia się diecezjalne zaświadczenie.
 • Skrócenie formacji jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydziału Nauki Katolickiej.

5. Miejsce i czas bierzmowania

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

6. Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania
Wykaz dekanatów

Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów do bierzmowania - alfabetyczny

 

Dekanat formacjiOkres formacji
Dekanat BABIMOSTIX-XI
Dekanat DREZDENKOXII-II
Dekanat GŁOGÓW
- NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat GŁOGÓW
- ŚW. MIKOŁAJA
IX-XI
Dekanat GORZÓW WLKP.
- CHRYSTUSA KRÓLA
XII-II
Dekanat GORZÓW WLKP.
- KATEDRA
III-V
Dekanat GORZÓW WLKP.
- TRÓJCY ŚWIĘTEJ
IX-XI
Dekanat GUBINXII-II
Dekanat KOSTRZYN NAD ODRĄIII-V
Dekanat KOŻUCHÓWIX-XI
Dekanat KROSNO ODRZ.XII-II
Dekanat LUBSKOIII-V
Dekanat ŁĘKNICAIX-XI
Dekanat NOWA SÓLXII-II
Dekanat PSZCZEWIII-V
Dekanat ROKITNOIX-XI
Dekanat RZEPINXII-II
Dekanat SŁAWAIII-V
Dekanat STRZELCE KRAJEŃSKIEIX-XI
Dekanat SULECHÓWXII-II
Dekanat SULĘCINIII-V
Dekanat SZPROTAWAIX-XI
Dekanat ŚWIEBODZIN
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
XII-II
Dekanat ŚWIEBODZIN
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat WSCHOWAIX-XI
Dekanat ZIELONA GÓRA
- DUCHA ŚWIĘTEGO
XII-II
Dekanat ZIELONA GÓRA
- PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
III-V
Dekanat ZIELONA GÓRA
- ŚW. JADWIGI
IX-XI
Dekanat ŻAGAŃXII-II
Dekanat ŻARYIX-XI

 

Wykaz dekanatów przygotowujących do bierzmowania - kwartalny

Od marca do maja:

 • Głogów, NMP Królowej Polski,
 • Gorzów Wlkp., Katedra
 • Kostrzyn nad Odrą
 • Lubsko
 • Pszczew
 • Sława
 • Sulęcin
 • Świebodzin, NMP Królowej Polski
 • Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża

Od września do listopada:

 • Babimost
 • Głogów, św. Mikołaja
 • Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej
 • Kożuchów
 • Łęknica
 • Rokitno
 • Strzelce Krajeńskie
 • Szprotawa
 • Wschowa
 • Zielona Góra, św. Jadwigi
 • Żary

Od grudnia do lutego:

 • Drezdenko
 • Gorzów Wlkp.; Chrystusa Króla
 • Gubin
 • Krosno Odrzańskie
 • Nowa Sól
 • Rzepin
 • Sulechów
 • Świebodzin, Miłosierdzia Bożego
 • Zielona Góra, Ducha Świętego
 • Żagań
Aktualne parafie formacji

Przygotowanie I - Termin: od września do listopada

Dekanaty:

 1. Babimost - 
 2. Głogów, św. Mikołaja -  
 3. Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej:
 4. Kożuchów - 
 5. Łęknica -
 6. Rokitno - 
 7. Strzelce Krajeńskie - 
 8. Szprotawa -
 9. Wschowa - 
 10. Zielona Góra, św. Jadwigi - 
 11. Żary - kościół rektoralny (Garnizonowy) -

Przygotowanie II - Termin: od grudnia do lutego

Dekanaty:

 1. Drezdenko -
 2. Gorzów Wlkp., Chrystusa Króla -
 3. Gubin -
 4. Krosno Odrzańskie -
 5. Nowa Sól -
 6. Rzepin -
 7. Sulechów -
 8. Świebodzin, Miłosierdzia Bożego -
 9. Zielona Góra, Ducha Świętego -
 10. Żagań -

Przygotowanie III - Termin: od marca do maja

Dekanaty:

 1. Głogów, NMP Królowej Polski - Parafia pw. św. Klemensa w Głogowie; Rozpoczęcie, w niedzielę, 10 marca br. o godz. 18.00 Msza św.; Po mszy spotkanie w sali w domu parafialnym; Kolejne terminy spotkań zostaną ustalone wspólnie z kandydatami.
 2. Gorzów Wlkp., Katedra - 
 3. Lubsko -
 4. Pszczew -
 5. Sława -
 6. Sulęcin -
 7. Świebodzin NMP Królowej Polski - 
 8. Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża - 
Termin najbliższego bierzmowania dla dorosłych

Termin najbliższego bierzmowania dla dorosłych:

 1. Bierzmowanie w grudniu – Parafia Konkatedralna p.w. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Mickiewicza 14, 65 – 063 Zielona Góra, tel. 68 320 24 70, 324 89 11, e-mail: zielonagorajs@diecezjazg.pl
  Data: 
  Instrukcja:
  Po ukończeniu przygotowania KANDYDACI przybywają do Konkatedry pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze ........ roku na godzinę 16.30 i przywożą/przynoszą ze sobą dokumenty: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zgoda i zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych świadka bierzmowania (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), potwierdzenie odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. KRZYŻE ORAZ KARTKI DO BIERZMOWANIA KANDYDACI OTRZYMAJĄ NA MIEJSCU! PODCZAS ZAPISÓW KANDYDACI SKŁADAJĄ OFIARĘ W WYSOKOŚCI 100 zł podobnie jak w roku ubiegłym. W celu usprawnienia samego procesu rejestracji kandydatów uprzejmie prosimy o stosowne zgłoszenie ilości kandydatów (najlepiej lista) do 30 listopada  na adres e-mail: konkatedra@diecezjazg.pl - niestety formularz online, który chcieliśmy uruchomić na chwilę obecną nie działa.
 2. Bierzmowanie w marcu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja, ul. Powstańców 1, 67-200 Głogów, tel. 76 833 36 01, e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

  Data: 04.03.2024 r.
  Informacje dla kandydatów

  W poniedziałek 4 marca 2024 r. o godz. 18.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Głogowie (kościół Bożego Ciała, ul. Powstańców 1) bp Tadeusz Lityński udzieli sakramentu bierzmowania dorosłym, którzy odbyli stosowne przygotowanie. 

  O godz. 16.30 w kolegium (wejście od dziedzińca kościoła) rozpocznie się rejestracja kandydatów.

  Należy przywieźć ze sobą następujące dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  ●  metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu),

  ●  zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania),

  ●  zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania),

  ●  zaświadczenie o odbytej spowiedzi św.,

  Ponadto do 1 marca prosimy o wcześniejsze przesłanie na adres glogowm@diecezjazg.pl następujących informacji: imię i nazwisko kandydata, imię do bierzmowania, imię i nazwisko świadka, data i miejsce urodzenia kandydata, data i parafia chrztu kandydata, numer aktu chrztu.

  Podczas rejestracji kandydaci otrzymają krzyże (kandydaci, w miarę możliwości, wpłacają ofiarę w wysokości 100 zł).

  O godz. 17.00 odbędzie się próba przed Mszą św. Po zakończonej Eucharystii osoby, które przyjęły sakrament, zostaną wpisane do Księgi Bierzmowanych i otrzymają pamiątkę przyjęcia bierzmowania. Świadectwo bierzmowania zostanie wysłane do parafii chrztu osoby bierzmowanej.
 3. Bierzmowanie w czerwcu – Parafia Rzymsko-Katolicka Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Obotrycka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 722 33 58, e-mail: gorzowwnmp@diecezjazg.pl
  Zgłoszenie kandydatów
  Data: 

Dla duszpasterzy - katechezy

Bierzmowanie dla dorosłych - katechezy

Plik należy pobrać i rozpakować (uzyskanie hasła: kontakt z WNK: wnk@diecezjazg.pl)