Podręczniki do religii – od dnia 01.09.2023 r.

DEKRET OKREŚLAJĄCY PODRĘCZNIKI DO RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Zielona Góra, 27 czerwca 2023 r.
Znak: C3-1/23

W trosce o poziom nauczania religii w przedszkolach i szkołach na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, biorąc pod uwagę normy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 775 § 1, kan. 827 § 1), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii (par. 4) i Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (pkt 96 i 135) oraz po zasięgnięciu opinii osób odpowiedzialnych za katechizację w naszej diecezji, a przede wszystkim uwzględniając dobro katechizowanych, postanawiam:

§1. W przedszkolach i szkołach na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej obowiązują podręczniki dwóch wydawnictw: „Jedność” z Kielc oraz „Święty Wojciech” z Poznania oraz „Gaudium” z Lublina.

§2. Wybór podręczników do nauczania religii, o których w §1, pozostawia się nauczycielom religii za zgodą proboszcza.

§3. Zaleca się, aby w danej szkole na tym samym etapie edukacyjnym obowiązywały te same podręczniki.

§4. Nowe podręczniki należy wprowadzać sukcesywnie w poszczególnych klasach zgodnie z przyjętym w diecezji harmonogramem zmian.

§5. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

DEKRET

+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Szczegóły zakupu podręczników Wydawnictwa GAUDIUM – czytaj