Akty prawne nauczania religii

Akty prawne nauczania religii

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dot. nauczania religii Art.12)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. (nowelizacja 2014) POBIERZ (Plik w formacie PDF)
 3. Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego z 31.05.2016 r. POBIERZ (Porozumienie z 2000 r. – POBIERZ )
 4. Wyjaśnienie dot. kwalifikacji nauczycieli religii
 5. Wymogi kształcenia nauczycieli religii
 6. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r. POBIERZ (Plik w formacie Word)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. POBIERZ (Plik w formacie PDF)  Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 22 poz. 181
 8. Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. POBIERZ (Plik w formacie Word)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dot. nauczania religii –  §2) ZOBACZ
 10. Staż pracy katechetów – informacja dotycząca parafialnej działalności katechetycznej.  ZOBACZ
 11. Nauczanie religii w punktach katechetycznych
 12. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (od 01.09.2012 r.) ZOBACZ
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii –  §7) POBIERZ
 14. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce
 15. Konsekwencje wypisania się z religii
 16. Urlop dla poratowania zdrowia
 17. Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego w sprawie deklaracji 2017
 18. Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii – rekolekcje szkolne
 19. Katecheza a edukacja domowa
 20. Interpelacja w sprawie sposobu realizacji nauki religii w przedszkolach
  – Dokument na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – zobacz

 

Strony z aktualnymi przepisami oświatowymi

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – ZOBACZ
 • Aktualna KARTA NAUCZYCIELA – ZOBACZ
 • Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej – ZOBACZ
 • Awans zawodowy – Instrukcja –  ZOBACZ
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela CZYTAJ
 • Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce – POBIERZ
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – POBIERZ