Akty prawne nauczania religii

Akty prawne nauczania religii

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dot. nauczania religii Art.12)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. (nowelizacja 25.03. 2014 r.) CZYTAJ

 3. Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 01.09.2017 r. – CZYTAJ

 4. Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego z 31.05.2016 r. POBIERZ (Porozumienie z 2000 r. – POBIERZ )

 5. Wyjaśnienie dot. kwalifikacji nauczycieli religii

 6. Wymogi kształcenia nauczycieli religii

 7. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r. POBIERZ (Plik w formacie Word)

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. POBIERZ (Plik w formacie PDF)  Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 22 poz. 181

 9. Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. POBIERZ (Plik w formacie Word)

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dot. nauczania religii –  §2) ZOBACZ

 11. Staż pracy katechetów – informacja dotycząca parafialnej działalności katechetycznej.  ZOBACZ

 12. Nauczanie religii w punktach katechetycznych

 13. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (od 01.09.2012 r.) ZOBACZ

 14. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii –  §7) POBIERZ

 15. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce

 16. Konsekwencje wypisania się z religii

 17. Urlop dla poratowania zdrowia

 18. Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego w sprawie deklaracji 2017

 19. Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii – rekolekcje szkolne

 20. Katecheza a edukacja domowa

 21. Interpelacja w sprawie sposobu realizacji nauki religii w przedszkolach

  – Dokument na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – zobacz

 22. Rekolekcje – informacja MEN 15.03.2018 r.

Strony z aktualnymi przepisami oświatowymi

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – ZOBACZ

 • Aktualna KARTA NAUCZYCIELA – ZOBACZ

 • Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej – ZOBACZ

 • Awans zawodowy – Przewodnik –  ZOBACZ

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela CZYTAJ

 • Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce – POBIERZ

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – POBIERZ