Akty prawne nauczania religii

Akty prawne nauczania religii

 1. Konstytucja RP – Art. 53

 2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – Art. 12

 3. Kodeks Prawa Kanonicznego – kan. 773 – 780 

 4. Ustawa o systemie oświaty – Art. 12

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r.  CZYTAJ 

 6. Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 25.03. 2014 r. – CZYTAJ

 7. Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14.06.2017 r. – CZYTAJ

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Data wejścia w życie: 01.09.2017 r. – tekst jednolityCZYTAJ (PDF)

 9. Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego z 03.04.2019 r – POBIERZ  z 31.05.2016 r. POBIERZ (Porozumienie z 2000 r. – POBIERZ )

 10. Wyjaśnienie dot. kwalifikacji nauczycieli religii

 11. Wymogi kształcenia nauczycieli religii

 12. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r. POBIERZ (Plik w formacie Word)

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. POBIERZ (Plik w formacie PDF)  Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 22 poz. 181

 14. Korespondencja MEN i Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. POBIERZ (Plik w formacie Word)

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dot. nauczania religii –  §2) ZOBACZ

 16. Staż pracy katechetów – informacja dotycząca parafialnej działalności katechetycznej.  ZOBACZ

 17. Nauczanie religii w punktach katechetycznych

 18. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (od 01.09.2012 r.) ZOBACZ

 19. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii –  §7) POBIERZ

 20. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce

 21. Konsekwencje wypisania się z religii

 22. Urlop dla poratowania zdrowia

 23. Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego w sprawie deklaracji 2017

 24. Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii – rekolekcje szkolne

 25. Katecheza a edukacja domowa

 26. Interpelacja w sprawie sposobu realizacji nauki religii w przedszkolach

  – Dokument na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – zobacz

 27. Rekolekcje szkolne – informacja MEN 15.03.2018 r.

 28. Łączenie klas na lekcjach religii

 29. Formacja katechetyczno-duszpasterska katechety, a zwolnienie z zajęć szkolnych

 30. Nauczyciel religii a funkcja wychowawcy klasy MEN 2019Uchwała o PPK i PNR-tekst jednolity 2019

 31. Ocena pracy nauczyciela – 29.05.2018 r. (& 11 – ocena merytoryczna nauczyciela religii)

 32. Ocena merytoryczna katechety – procedury diecezjalne

 33. KIOD – Przekazanie proboszczowi parafii danych o uczniu


Strony z aktualnymi przepisami oświatowymi

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – ZOBACZ

 • Aktualna KARTA NAUCZYCIELA – ZOBACZ

 • Awans zawodowy – Przewodnik –  ZOBACZ

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela CZYTAJ

 • Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce – POBIERZ

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – POBIERZ