Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Należy unikać zatrudniania Katechety na etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej przyczyny. Sposób zatrudniania i tryb zwalniania katechizujących w szkołach określa Ustawa Karta Nauczyciela. Zatrudnianie dokonuje się na podstawie uzyskanego skierowania a zwolnienie na podstawie pisemnego cofnięcia skierowania przez Biskupa Diecezjalnego z powiadomieniem organów prowadzących.
W pakiecie prośby Księdza Proboszcza o skierowanie katechety do nauczania religii powinny być załączone:

  • formularz skierowania do nauczania religii
  • formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety (wypełnia się jednorazowo na początku pracy)
  • kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu teologicznym i przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym, o stopniu awansu zawodowego lub zaświadczenie z uczelni (po czwartym roku studiów teologicznych)
  • opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy księży i sióstr zakonnych)
  • podanie kandydata
  • życiorys
  • 2 zdjęcia (księża 1 zdjęcie)


Zwolnienie Katechety następuje po cofnięciu skierowania przez Biskupa Diecezjalnego. 30 kwietnia upływa termin przesyłania wniosków Księży Proboszczów o wszczęcie procedury zwolnienia. We formularzu należy podać przyczynę cofnięcia skierowania. Ksiądz Proboszcz w trosce o jakość nauczania winien kierować się następującymi kryteriami: więź katechety z parafią, udział w spotkaniach parafialnej Rady Katechetycznej, udział w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezji i parafii, dojrzałość w wierze, świadomość apostolska katechizującego, eklezjalność, niekaralność i stałe doskonalenie zawodowe. Katechizujący powinni być nauczycielami, wychowawcami i świadkami.