Instrukcja dotycząca misji kanonicznych

  • Formularz skierowania – wypełniony formularz, z wymienionymi w nim dokumentami, należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej.

Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.

Gdy katecheta rozpoczyna pracę po raz pierwszy, wypełnia Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety.

  • Formularz wycofania skierowania składa się w sytuacjach, gdy katecheta miał misję wystawioną na czas nieokreślony, ale kończy pracę w danej placówce, np. przechodzi na emeryturę lub idzie do innej placówki (np. przeniesienie księży wikariuszy lub proboszczów) lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Nie trzeba wycofywać misji, gdy jej termin ważności sam wygasł.

Należy zwrócić uwagę, aby data wycofania skierowania pokrywała się z datą końca zatrudnienia. Ważne jest, podanie przez księdza proboszcza, powodu wycofania misji dla katechety.

Formularz podpisuje także katecheta świecki, który przyjmuje do wiadomości decyzję o wycofaniu skierowania. Brak podpisu jest możliwy tylko w sytuacji nadzwyczajnej i za zgodą WNK.

Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał wycofania skierowania wraz z jedną kopią (dla Organu prowadzącego szkołę) dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.

Obowiązuje od dnia 1 maja 2007 r.