ZASADY PRZECHODZENIA KSIĘŻY
NA URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Zgodnie z treścią art. 73 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Księża ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia mogą to uczynić z początkiem nowego roku szkolnego lub semestru po uzgodnieniu z Proboszczem i tylko za zgodą Biskupa Diecezjalnego. Podanie o udzielenie zgody na urlop wraz z kopią orzeczenia lekarskiego i zgodą Proboszcza należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej.

01.08.2011
WNK l.dz. 160/2011