Udział nauczyciela religii, w różnego typu formach dokształcania lub formacji (rekolekcje, konferencje duszpasterskie, warsztaty metodyczne) organizowanych przez Kościół (np. kurię, parafię) nie może odbywać się w ramach pracy w szkole.
Zgodnie z Kodeksem pracy zwolnienie z całości lub części dnia pracy przysługuję nauczycielowi tylko wówczas, gdy zdobywanie lub uzupełnianie jego wiedzy i umiejętności jest z inicjatywy pracodawcy (np. dyrektora szkoły, przedszkola) albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 kp). Wówczas pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności nie z inicjatywy pracodawcy lub bez jego zgody mogą być przyznane:
1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
2) urlop bezpłatny – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem. Na podstawie art. 68 ust. 1 Karty nauczyciela, nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn. Należy zwrócić uwagę na użyty w przywołanym artykule Karty tryb przypuszczający. Sformułowanie „może” oznacza, że to dyrektor szkoły posiada wyłączne prawo do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego. Dyrektor uwzględniając wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela, musi ocenić go pod kątem skutków wywołanych potencjalną nieobecnością nauczyciela w pracy przez określony czas. Urlop bezpłatny udzielany jest przez dyrektora szkoły na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony. Trzeba pamiętać, że przebywanie przez pracownika na urlopie bezpłatnym nie jest okresem ubezpieczeniowym. Dlatego pracownik urlop bezpłatny musi zgłosić w ZUS-ie i samodzielnie uiścić wymagane składki.
Z powyższych ustaleń wynika, że bez zgody dyrektora placówki oświatowej lub bez jego skierowania katecheta nie może rościć sobie prawa do zwolnienia z części lub z całości zajęć szkolnych. Dlatego zaleca się, aby szkolenia i konferencje duszpastersko-katechetyczne odbywały się w takim czasie, aby nie kolidowały one z pracą katechetów w szkole.

Zob.: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników, Art. 102 i 103.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

Pobierz całość – Kliknij