W związku z wpływaniem do Kurii Biskupiej wniosków dyrektorów szkół o łączenie godzin lekcji religii w szkołach, spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną organów prowadzących i niżem demograficznym, po zaczerpnięciu opinii Księdza Biskupa Diecezjalnego, Kuratorium Oświaty, księży proboszczów, wprowadza się następujące rozwiązanie tej kwestii:

 1. Łączenie godzin nie może dotyczyć oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej. (Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Organizacja zajęć z religii w grupach łączonych może nastąpić jedynie wówczas, gdy liczba zadeklarowanych uczniów na naukę religii w danej klasie jest mniejsza niż 7. (Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992r., § 2.1)
 3. W szczególnych sytuacjach, za zgodą biskupa diecezjalnego, wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony lub realizowany w grupach łączonych, bez względu na ilość uczniów w klasie, z wyłączeniem klas drugich szkoły podstawowej, w których realizuje się katechezę inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest mniej niż 7 uczniów. W takim przypadku można połączyć zajęcia z religii w klasie pierwszej i drugiej.
 4. Jeżeli w klasie drugiej szkoły podstawowej jest mniej niż 7 uczniów zapisanych na religię, z racji na wspólny cykl eucharystyczny realizowany w klasach I-II przygotowujący uczniów do pierwszej Komunii św., można połączyć godziny lekcyjne z religii tylko z klasą pierwszą.
 5. Obniżenie ilości godzin nauczania w danej szkole, np. ze względów ekonomicznych, nie może dotyczyć tylko lekcji religii. 
 6. Propozycja zmniejszenia ilości godzin nauczania religii powinna najpierw być skonsultowana przez dyrektora szkoły z proboszczem parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Dopiero wówczas dyrektor szkoły może skierować pismo o wyrażenie zgody do biskupa diecezjalnego.

Uwaga:
Aktualizacja 26.09.2018 r. – Ze względu na przesunięcie I Komunii św. do klasy III SP łączenie godzin lekcji religii dotyczy klas II i III.

Zielona Góra 04.08.2010
L.dz. WNK 126/2010

* * *

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii
Warszawa 9 kwietnia 2013 r.

 

 1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.
 2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku:
  jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;
  jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.
 3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony MEN: status nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach się nie zmienia, a zatem jego organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach.


W imieniu Komisji
Ks. Marek Korgul
Sekretarz