1. Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Jeżeli – zgodnie z Kartą Nauczyciela Art. 73. – katecheta stara się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia, może to uczynić tylko z początkiem nowego roku szkolnego, lub z początkiem drugiego semestru, po zgodzie proboszcza i po pisemnym poinformowaniu Wydziału Nauki Katolickiej. O zamiarze przerwania pracy i przejścia na urlop, katecheta zobowiązany jest do powiadomienia proboszcza najpóźniej na jeden miesiąc przed datą początku urlopu, aby umożliwić znalezienie katechety na czas zastępstwa. Ubieganie się o urlop w innym czasie może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Nauki Katolickiej.

3. Ponadto należy też poinformować pisemnie proboszcza oraz Wydział Nauki Katolickiej o zwolnieniach lekarskich z pracy w szkole trwających dłużej niż miesiąc.

4. Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 01.04.2009 r.


Całość w pliku WORD – Pobierz