Urlop dla poratowania zdrowia można ubiegać się w związku z każdym schorzeniem, na którego powstanie mogło mieć wpływ środowisko pracy. Oceny zasadności skorzystania z tego urlopu dokonuje lekarz, a nie dyrektor placówki, w związku z tym nauczyciel nie musi we wniosku o urlop wskazywać jakie schorzenie ma być podstawą skorzystania z urlopu.

Na urlop zdrowotny z każdym schorzeniem, które wynika ze środowiska pracy

Od 1 stycznia 2018 r.  urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

 • choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
 • choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, „relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom”.

Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)
Prawa i obowiązki nauczyciela

Nauczyciel:

 • Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
 • Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.
Nauczyciel nie uzasadnia wniosku – nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia.
Prawa i obowiązki dyrektora placówki

Dyrektor:

 • Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
 • Na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy:
  1. posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
  2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy,
 • ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie
 • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
 • udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, na podstawie potwierdzonego skierowania,
 • wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.
Prawa i obowiązki lekarza

Lekarz medycyny pracy:

 • Orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
 • Przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.