INFORMACJA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
Z WŁADZAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA, 6 CZERWCA 2013 R.

W dniu 6 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Komisji Wychowania Katolickiego KEP z władzami resortu edukacji. Dla dopełnienia wiedzy przekazywanej w tej sprawie przez media publikujemy następującą informację:

 1. Podczas spotkania została podjęta sprawa umożliwienia młodym ludziom prawa do zdawania religii na egzaminie maturalnym, jeśli zdecydowaliby się wybrać ten przedmiot jako dodatkowy.
  Ministerstwo zakomunikowało stronie kościelnej decyzję, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa jest to niemożliwe. Na przeszkodzie stanęła sprawa autonomii Kościoła w opracowywaniu programu nauczania religii.
  Strona kościelna nie kryje swojego rozczarowania tym aktem odmowy młodym ludziom prawa do zdawania na maturze przedmiotu, którego uczą się wiele lat, otrzymują z niego ocenę na podstawie jasnych kryteriów wiedzy (a nie wiary – jak się o tym niejednokrotnie błędnie informuje), ocena ta jest wliczana do średniej ocen i widnieje na państwowym dokumencie, jakim jest świadectwo szkolne.
  Rozczarowanie Kościoła wynika z faktu, że prowadzone w tym zakresie od wielu lat rozmowy z MEN nie wskazywały na to, że sprawa jest niemożliwa do załatwienia. Przeciwnie – wiele razy wskazywano warunki, które trzeba spełnić, aby można było religię zdawać na maturze. W tym celu zostały m.in. określone standardy egzaminacyjne dla tego przedmiotu, przygotowane arkusze, przeprowadzony pilotaż,
  a podstawę programową nauczania religii znowelizowano tak, by jej język (wymagań) był adekwatny do języka podstawy programowej kształcenia ogólnego opracowanej przez MEN.
  Niestety, wysiłki te poszły na marne, skoro ich uwieńczeniem było stwierdzenie, że zdawanie religii na maturze nie jest możliwe. Należy dodać, że na wielokrotnie stawiane pytanie ze strony kościelnej: czego jeszcze powinniśmy dopełnić, by można było sprawę załatwić pozytywnie, nie otrzymaliśmy od MEN odpowiedzi. Pomoc urzędu, który – jak się wydawało – powinien służyć pomocą, sprowadzała się w zasadzie do artykułowania coraz to nowych powodów, że religia nie może być zdawania na maturze i ukazywania kolejnych trudności. Szczególnie zaskakujący był fakt, że argument o autonomii Kościoła w sprawie programów nauczania religii nigdy dotąd nie był wysuwany jako przeszkoda.
 2. Podczas spotkania Ministerstwo ponowiło swoją gotowość do interweniowania w przypadkach, gdy nowe rozporządzenia o ramowych planach nauczania będzie niewłaściwie interpretowane przez samorządy.

 3. W związku z próbami narzucania przez różne podmioty krajowe i zagraniczne demoralizujących treści i metod związanych ze zideologizowaną edukacją seksualną już od najmłodszych lat, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił się do władz MEN z zapytaniem, czy resort wyraża przyzwolenie na takie praktyki. Ministerstwo zapewniło, że nie planuje żadnych zmian odnośnie do nauczania przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie i że monitoruje realizowanie jasnych w tym względzie przepisów. Przy okazji przypomniało, że uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie zależy od indywidualnych decyzji: rodzice lub pełnoletni uczeń. Mają oni prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach, składając pisemny wniosek dyrektorowi szkoły. Ponadto szczegółowe treści zajęć z wychowania do życia w rodzinie mają być efektem porozumienia między nauczycielem prowadzącym zajęcia a rodzicami. Nauczyciel wraz z wychowawcą klasy ma obowiązek zorganizowania spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi, podczas którego powinien przedstawić program nauczania, podręcznik szkolny oraz inne stosowane środki dydaktyczne.

 

ks. Marek Korgul
Sekretarz Komisji