W związku z wprowadzaniem w szkołach nauczania etyki dla uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii, wprowadza się od roku szkolnego 2009/10 w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej obowiązkowe zaświadczenia dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Zaświadczenie jest wewnątrzkościelnym dokumentem pozwalającym duszpasterzom na ustalenie, czy osoba przystępująca do sakramentu bierzmowania lub małżeństwa ukończyła wymaganą edukację z religii rzymskokatolickiej w ramach lekcji religii w szkole. Samo świadectwo szkolne nie daje pełniej informacji, czy uczeń uczestniczył w zajęciach z religii, czy z etyki.
Równocześnie przypomina się o obowiązku prowadzenia w każdej parafii, na terenie której znajduje się szkoła, parafialnej księgi absolwentów nauczania religii.
Powyższe zaświadczenia należy wystawiać na diecezjalnych drukach, które są do nabycia w Księgarniach Diecezjalnych św. Antoniego.

Zielona Góra 15.06.2010
l.dz. WNK 66/2010