INFORMACJA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zaopatrywania się w podręczniki do nauki religii oraz odpłatności za nie, uprzejmie informujemy, że:

I. W myśl znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty:
Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Art. 22ad. 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt. 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

II. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym realizowanym w ramach „Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego”, a decyzją MEN nie znajduje się w ramowym planie nauczania.
Z powyższego wynika, że podręczniki do nauczania religii nie są refundowane przez MEN, chyba, że decyzję o ich sfinansowaniu podejmie organ prowadzący szkołę podstawową.

III. Przypominamy, że:
1. Nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
2. Bezpłatne podręczniki MEN nie zawierają treści, które wynikają z „Programu nauczania religii” i dlatego nie mogą być stosowane zamiast podręczników do religii
3. Zasady zaopatrywania się uczniów w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.
4. Dyrektor szkoły nie może „zakazać” nabywania podręczników ani innych pomocy do nauki religii.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz
Warszawa, dnia 6 czerwca 2015 r.