Katecheza w Diecezji

16Wrz 2015

Wyjaśnienie MEN w sprawie nauczania religii w szkołach w świetle rozporządzenia o ramowych planach nauczania Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Cała treść każdego załącznika […]

16Wrz 2015

OŚWIADCZENIE  RZECZNIKA KURII DIECEZJALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE   Regionalne i ogólnopolskie media od kilku dni zajmują się wydarzeniami, do których miało dojść podczas lekcji religii prowadzonej przez jednego z księży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W tej sprawie wiele jest znaków zapytania. Nie przeszkadza to jednak niektórym dziennikarzom kształtować swoich materiałów w taki sposób, by sugerowało to odbiorcom […]

16Wrz 2015

Ideologia gender zagrożeniem dla wychowania dzieci w szkołach   “Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne […]

16Wrz 2015

Nauczanie religii w szkole – Nauczanie religii w Polsce, mimo najróżniejszych przeszkód, nawet podczas zaborów zawsze znajdowało się w wykazie szkolnych przedmiotów nauczania. Wyjątkiem był okres ponad 30 lat PRL. Czytaj całość artykułu – kliknij

15Wrz 2015

ZATRUDNIENIE KSIĘŻY W SZKOLE W związku ze zmniejszającą się ilością godzin lekcji religii w szkołach związaną: z malejącą z roku na rok ilością dzieci w oddziałach klasowych, likwidacją szkół i łączeniem klas, prosi się księży katechetów, aby w miarę możliwości przekazywali swoje godziny lekcji religii katechetom świeckim, dla których praca w szkole jest czasami jedyną […]

15Wrz 2015

Obowiązki księdza-katechety W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie interwencjami, napływającymi do WNK-a o nie stosowaniu się niektórych nauczających religii, także księży katechetów do przepisów prawa oświatowego realizowanego na terenie szkoły, pragniemy przypomnieć księżom katechetom o ich obowiązku uczestniczenia w Radach Pedagogicznych oraz nie zwalniania się z zajęć lekcyjnych w celu wykonywania różnych obowiązków […]

15Wrz 2015

Zarządzenie dotyczące I Komunii św. i Programu Nauczania Religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra 22.03.2012 r. l.dz. WNK 56/2012 W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Wydział Nauki Katolickiej zdecydował, aby w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachować termin Pierwszej Komunii św. w klasie drugiej, niezależnie od […]

15Wrz 2015

ZASADY PRZECHODZENIA KSIĘŻY NA URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA Zgodnie z treścią art. 73 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Księża ubiegający się o urlop dla […]

15Wrz 2015

W związku z wprowadzaniem w szkołach nauczania etyki dla uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii, wprowadza się od roku szkolnego 2009/10 w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej obowiązkowe zaświadczenia dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zaświadczenie jest wewnątrzkościelnym dokumentem pozwalającym duszpasterzom na ustalenie, czy osoba przystępująca do sakramentu bierzmowania lub małżeństwa ukończyła wymaganą edukację z religii rzymskokatolickiej […]

15Wrz 2015

Instrukcja dotycząca misji kanonicznych Formularz skierowania – wypełniony formularz, z wymienionymi w nim dokumentami, należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii. Gdy katecheta rozpoczyna pracę po raz pierwszy, wypełnia Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety. Formularz wycofania […]

15Wrz 2015

Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Należy unikać zatrudniania Katechety na etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej przyczyny. Sposób zatrudniania i tryb zwalniania […]

15Wrz 2015

W naszym Wydziale jest możliwość otrzymania podręczników Wydawnictw: WAM-Kraków św. Wojciech-Poznań i Jedność Kielce dla najuboższych uczniów. Warunkiem jest pisemna prośba Dyrekcji Szkoły z wykazem dzieci potrzebujących podręczników do religii. Posiadamy podręczniki na wszystkie poziomy edukacyjne. Zainteresowanych katechetów proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny. ks. Wojciech Lechów

15Wrz 2015

W związku z wpływaniem do Kurii Biskupiej wniosków dyrektorów szkół o łączenie godzin lekcji religii w szkołach, spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną organów prowadzących i niżem demograficznym, po zaczerpnięciu opinii Księdza Biskupa Diecezjalnego, Kuratorium Oświaty, księży proboszczów, wprowadza się następujące rozwiązanie tej kwestii: Łączenie godzin nie może dotyczyć oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej. (Rozporządzenie […]

15Wrz 2015

1. Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 2. Jeżeli – zgodnie z Kartą Nauczyciela Art. 73. – katecheta stara się o […]

15Wrz 2015

Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej […]

15Wrz 2015

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania oraz podręczników zatwierdzanych przez dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny, przypomina się, że nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery przypisane do wybranych podręczników […]