Dane ankietowe o stanie katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

na dzień 31.10.2015 r.

Prezentujemy dane o katechizacji w Diecezji uzyskane z danych z parafii.

1. Placówki oświatowe w diecezji

placówki oświatowe
rodzaj placówki
liczba
w ogóle
publiczne
katolickie
niepubliczne
liczba
z niepełnym wymiarem katechezy
liczba
z niepełnym wymiarem katechezy
liczba
z niepełnym wymiarem katechezy
zespoły szkół 159 121 0 4 0 4 0
przedszkola 224 188 17 3 0 28 3
szkoły podstawowe 207 198 9 3 0 16 2
gimnazja 84 84 2,5 3 0 5 1
licea ogólnokszt. 22 20 1 1 0 2 1
technika 15 16 1 0 0 0 0
szkoły zawodowe 13 9 0 0 0 3 0
szkoły specjalne 10 9 0 0 0 0 0
inne 10 9 1 0 0 1 0

2. Frekwencja na lekcjach religii

rodzaj placówki liczba uczniów w szkołach liczba uczniów uczęszczających na religię procentowo
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2920 2753 94,3%
przedszkola 9579 8718 91,0%
szkoły podstawowe 57857 55086 95,2%
gimnazja 24388 22493 92,2%
licea ogólnokształcące 9061 6406 70,7%
licea profilowane 346 814 35,3%
technika 12247 10047 82,0%
szkoły zawodowe 4190 3341 79,7%
szkoły specjalne, ośrodki (wszystkie rodzaje) 1705 1644 96,4%

 3. Etyka w szkole – liczba placówek z lekcjami etyki 

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące licea profilowane technika szkoły zawodowe szkoły specjalne
(wszystkie typy)
0 9 7 5 1 3 2 0

Katecheci:

a) ogółem w diecezji

księża diecezjalni zakonnicy alumni/

diakoni

siostry zakonne świeccy razem
ogólna liczba katechetów w diecezji 192 31 2 33 479 737

 b) ogółem w szkołach państwowych i prywatnych (niepublicznych)

księża diecezjalni zakonnicy alumni/

diakoni

siostry zakonne świeccy razem
ogólna liczba katechetów w diecezji 183 31 2 30 443 689

Dane ankietowe