Uchwała Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii

Na podstawie art. 9 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, w związku z § 1 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, zwanego dalej Porozumieniem, Konferencja Episkopatu Polski na 373. Zebraniu Plenarnym postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Porozumienia, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.
 2. Minimalną liczbę godzin dla poszczególnych grup przedmiotów i praktyk koniecznych do uznania przygotowania, o którym mowa w ust. 1, określa się następująco:
 • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne – 150 godzin;
 • przedmioty katechetyczne – 120 godzin;
 • praktyki katechetyczne w szkole – 120 godzin;
 • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin.

 § 2

Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe, o których mowa w § 1 pkt. 3 Porozumienia,  obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła) w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a także:

 • w odniesieniu do osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego – nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii w wymiarze określonym w § 1 ust. 2;
 • w odniesieniu do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne – nabycie wiedzy i umiejętności z przedmiotów katechetycznych w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin.

§ 3

 1. Podyplomowe studia katechezy przedszkolnej, o których mowa w § 1 pkt. 3 Porozumienia, obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religijnego w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin.
 2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

§ 4

Do prowadzenia studiów podyplomowych, o których mowa w § 2 i 3, upoważnione są uczelnie prowadzone przez Kościół katolicki oraz katolickie wydziały teologiczne uczelni publicznych.

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.
 2. Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia z przygotowaniem katechetyczno-pedagogicznym oraz studia podyplomowe, o których mowa w § 2, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują dotychczasowy wymiar godzin przygotowania katechetyczno-pedagogicznego ustalony w uchwałach jednostek uczelni prowadzących te studia. Absolwenci tych studiów spełniają wymogi opisane w § 1 pkt. 2 Porozumienia.
 3. Studia podyplomowe, o których mowa w § 2, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują dotychczasowy wymiar godzin ustalony w uchwałach jednostek uczelni prowadzących te studia. Absolwenci tych studiów spełniają wymogi opisane w § 1 pkt. 3 Porozumienia.