Obecnie niespełna trzy czwarte uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (71%) uważa się za osoby w mniejszym lub większym stopniu wierzące. Niemal jedna piąta (18%) określa się mianem niezdecydowanych, a co dziesiąty (10%) deklaruje brak wiary. Od połowy lat dziewięćdziesiątych można obserwować nieznaczne zmiany w omawianych deklaracjach. W porównaniu z rokiem 1996 nie zmienił się wprawdzie odsetek osób określających swoją wiarę jako głęboką, jednak o 9 punktów procentowych zmalał odsetek badanych postrzegających się jako wierzący (z 74% do 65%), zwiększył się natomiast udział niezdecydowanych (z 14% do 18%) oraz niewierzących (z 5% do 10%).

Badania wśród młodzieży, “Młodzież 2013” Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS, 2014 r. pobierz