Katecheci ubiegający się o ocenę pracy mogą w WNK otrzymać wymaganą procedurami oświatowymi ocenę merytoryczną. W tym celu organ upoważniony do dokonania oceny (np. dyrektor)  powinien – odpowiednio wcześnie – przedłożyć do sekretariatu WNK stosowane podanie. Po jego wpłynięciu WNK zleca wizytatorowi rejonowemu nauczania religii hospitację lekcji. Po hospitacji wizytator dostarcza do WNK arkusz hospitacyjny, na podstawie którego wystawiona zostanie przez WNK ocena. Wydanie jej odpowiednim organom uzależnione jest od formacji duchowej i metodycznej katechety (m.in. rekolekcje, Rejonowe Dni Katechetyczne – katecheci świeccy, szkolenia) oraz od aktualnej elektronicznej ankiety katechetycznej. W razie braków w tym zakresie należy skontaktować się z WNK. W przeciwnym razie ocena zostanie wstrzymana.

Przepis prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

§ 11. Przepisy § 2–10 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

ks. W. Lechów
Dyrektor WNK