Zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami) przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Par.10 ust.2 pkt 1 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami), wskazuje, że dzienny czas pracy przedszkola, przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie (w świetle par. 6 ust. 2 rozporządzenia przez godzinę należy rozumieć 60 minut). W tym czasie nie mogą odbywać się zajęcia dodatkowe, o których mowa w par.6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (w szczególności zajęcia umuzykalniające, nauki języka obcego, nauki religii i zajęcia rewalidacyjne).

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie wyjaśniam, że dzienny wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie musi być realizowany w ciągu następujących po sobie 5 godzin zegarowych.

Dla przykładu, dzienny rozkład dnia w przedszkolu może wyglądać w sposób następujący:

1) poniedziałek – 7.30-8.30 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 8.30-9.00 zajęcia nauki religii, 9.00-13.00 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) Wtorek 7.30-12.30 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ferdynand Sańko
Lubuski Wicekurator Oświaty