Bieżące informacje katechetyczne
Newsletter – 29.09.2021

W związku z przesunięciem w niektórych parafiach udzielania sakramentu bierzmowania do kl. I szkoły ponadpodstawowej spowodowanego pandemią przypominam, że do bierzmowania przystąpić może tylko młodzież uczestnicząca w legacjach religii w szkole. Katecheza szkolna jest dopełnieniem katechezy parafialnej. Wypisanie się z lekcji religii jest zerwaniem jednej z istotnych form katechizacji i skutkuje niemożnością odpowiedniego przygotowania do sakramentów: I Komunii św., pokuty i pojednania oraz bierzmowania, a więc uniemożliwia przyjęcie tych sakramentów. Dlatego proszę duszpasterzy odpowiedzialnych za formację do bierzmowania o weryfikowanie u katechetów uczestnictwa kandydatów w katechezie szkolnej.

Nieuczestniczenie w lekcji religii uniemożliwia również bycie chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. Mówi o tym Kanon 874 § 1 podaje warunki przyjęcia zadania chrzestnego bądź na podstawie kanonu 893 § 1 – świadka bierzmowania: „Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: (…) posiada wymagane do tego kwalifikacje (…) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (…)”. Uczestniczenie w lekcji religii przyczynia się wraz z katechizacją parafialną do nabycia wymaganych kwalifikacji do wypełnienia zadania chrzestnego lub świadka bierzmowania. Oprócz tego warunek prowadzenia życia zgodnego z wiarą zakłada troskę o rozwój tego daru wiary m.in. poprzez uczestnictwo w lekcjach religii. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że: „katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach”. Należy pamiętać, że istnieje możliwość ponownego zapisania się ucznia na lekcje religii. Należy spełnić wówczas warunki wynikające z dokumentu Komisji Wychowania Katolickiego KEP “Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach” z 25 sierpnia 2008 r.

Proszę do końca września o wypełnienie Elektronicznej Ankiety Katechetycznej Ogólnej i Placówki Oświatowej i przekazanie jej w formie papierowej lub elektronicznej do proboszcza

 

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości, przesyłam zapewnienie o modlitwie.

Ks. Wojciech Lechów

Dyrektor WNK

Zielona Góra 29.09.2021