Informacje dotyczące 19 godziny pracy nauczyciela religii

  • Czy ksiądz-katecheta może realizować dodatkową godzinę (z art. 42 KN) prowadząc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego spotkania odbywają się poza szkołą?


Odpowiedź:
O tym czy ksiądz-katecheta może prowadzić Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach godziny, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, który winien ocenić czy praca ta wynikać będzie z zadań statutowych szkoły, czy będą to zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w ramach tygodniowego, 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczny godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze dwóch godzin w tygodniu
,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach przeznaczonych w ramowych Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększanie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

W roku szkolnym 2009/2010 na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1), w szkole podstawowej i gimnazjum zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela, będą realizowane przez nauczycieli tylko w wymiarze 1 godziny.

Zgodnie z § 2 ust. 5a pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), godziny do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudność w nauce albo zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są ujęte w ramowym planie nauczania szkoły. Na podstawie § 2 ust. 5 pkt 3-5 ww. rozporządzenia, w przypadku klas realizujących dotychczasową podstawę programową, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być także przeznaczone na realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może w postaci odrębnych zajęć, zorganizowanie zajęć dla grup uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć ruchowych, o charakterze korekcyjnym, a także na nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych – w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym.
O przeznaczeniu godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b Karty Nauczyciela decyduje, zgodnie z § 2 ust. 5a ww. rozporządzenia – dyrektor szkoły.

 

Monika Jabłońska
żródło – http://www.abc.com.pl/pytanie/1640/6

 

  • Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.  (z dnia 14.10.09 – źródło – http://www.men.gov.pl)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Jednocześnie informujemy, że stanowisko to nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.