(…) Uwzględniając wyżej przywołane przepisy, należy przyjąć, że kryterium ustalania wymiaru zatrudnienia nauczyciela stanowi jednostka organizacyjna pracy w przedszkolu, która trwa 60 minut. W takim wypadku nauczyciel religii prowadzi 60-minutową godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych z dziećmi, w której odpowiednio 30 (15) minut zajmuje nauka religii. Zatem jeżeli dyrektor przedszkola zatrudnia nauczyciela religii w przedszkolu do prowadzania tygodniowo np. 4 zajęć z dziećmi w wieku 6 lat, to wymiar zatrudnienia nauczyciela wyniesie 4/22. Odpowiednio w przypadku nauczyciela prowadzącego zajęcia z religii dla dzieci w wieku poniżej 6 lat wymiar zatrudnienia wyniósłby 4/25. Jeżeli natomiast nauczyciel będzie prowadził zajęcia z religii zarówno z dziećmi 6-letnimi, jak i młodszymi, to wymiar pensum w tym przypadku (na mocy przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela) ustali organ prowadzący. Jeżeli nauczyciel religii stosownie do § 5 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach uczy na terenie kilku przedszkoli, a jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć przez dyrektora przedszkola wskazanego przez organ prowadzący – odpowiednio łączna liczba lekcji religii z poszczególnymi grupami dzieci wynosi odpowiednio 25 (22 w przypadku pracy z grupami dzieci 6-letnich). Każda z tych godzin jednak zarówno z punktu widzenia czasu pracy nauczyciela, jak i czasu zajęć dzieci w przedszkolu wynosi 60 minut, w czym 30 (15) minut zajmuje nauka religii.

Pobierz całość