Mała liczba uczniów na zajęciach z etyki

 

W szkole podstawowej w N. tylko czterech uczniów jest chce uczestniczyć w lekcjach etyki. Jak dyrektor powinien zorganizować zajęcia z etyki, jeżeli jest tak niewielu chętnych – w dodatku z różnych klas?

Etyka na wniosek rodziców
W takiej sytuacji należy zorganizować dla uczniów naukę etyki w grupie międzyklasowej. Przepisy
nie wymieniają liczebności tej grupy, więc może liczyć tylko 4 uczniów.
W publicznych szkołach podstawowych organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę etyki na życzenie rodziców/opiekunów prawnych. Uczniom, których rodzice wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego.
Grupa międzyklasowa bez limitu

Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy.
Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lekcje etyki w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej, przy czym nie jest określona minimalna liczba uczniów w takiej grupie (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 1992 r. nr 15, poz. 142 ze zm.) – § 1 ust. 1 pkt 1; § 3 ust. 1, ust. 2.

Na podstawie:
Leszek Zaleśny
ekspert prawa oświatowego
źródło: www.magazynnauczyciela.pl

Uwaga: Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. (Rozp. MEN 14.04.1994 pkt 2)