W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania oraz podręczników zatwierdzanych przez dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny, przypomina się, że nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery przypisane do wybranych podręczników z 3 wydawnictw: WAM-Kraków, św. Wojciech Poznań, Jedność-Kielce (dopuszczonych do użytku na terenie naszej diecezji) na podstawie których realizuje się Podstawę Programową Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach publicznych.

Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego nie może zatwierdzać programów i podręczników do nauczania religii, leży to w gestii strony kościelnej. Tę kwestię reguluje paragraf 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14.04.1992 r.: “nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości”. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii. To zagadnienie omawia się takżew Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r.: “nauczanie religii cieszy się autonomią wobec instytucji szkoły. Wyraża się ona w fakcie, że programy nauczania i pomoce dydaktyczne nie podlegają zatwierdzeniu przez nadzór pedagogiczny, lecz winny być jedynie podane do jego wiadomości”. (por. s. 63).

Pismo Okólne 4/2012