Rekolekcje szkolne

Rekolekcje szkolne - informacje

Informacje

Rekolekcje – dla uczniów dni wolne, dla nauczycieli zwykłe dni pracy.

 

Uczniowie szkół i placówek oświatowych mają 3 dni zwolnienia na uczestniczenie w rekolekcjach. Natomiast dla nauczycieli jest to zwykły okres pracy, w którym muszą być do dyspozycji dyrektora szkoły. Najczęściej są zobowiązywani do sprawowania opieki nad uczniami, ale dyrektor szkoły może w tym czasie powierzyć im także pełnienie innych obowiązków.

Rekolekcje nie są czasem urlopu dla nauczycieli.

Nauczyciele szkoły feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich, zatem dni rekolekcji nie są dla nich czasem wolnym od pracy. Szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji powinien określić dyrektor szkoły na podstawie właściwych zapisów statutu szkoły. Dyrektor szkoły może w tym czasie np.:

 1. Zobowiązać nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach,
 2. Zobowiązać nauczycieli do organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole dla dzieci, które nie biorą udziału w rekolekcjach, lub po ich zakończeniu,
 3. Zorganizować szkolenie dla nauczycieli lub zebranie rady pedagogicznej, ale tylko gdy 100% uczniów jest na rekolekcjach i przy założeniu, że 100% nauczycieli będzie uczestniczyło w zebraniu. Jest także rozwiązanie pośrednie – dyrektor szkoły zapewnia nauczyciela (kilku nauczycieli) do opieki nad uczniami pozostającymi  w  szkole  (wówczas  oni  nie  uczestniczą w szkoleniu, gdyż już np. przeszli podobne szkolenie), a z pozostałymi realizuje szkolenie. Nie może być bowiem sytuacji, że 100% nauczycieli ma zebranie/szkolenie, a uczniowie pozostają bez opieki (nawet gdyby to był tylko jeden uczeń).

W czasie rekolekcji opiekę nad uczniami co do zasady sprawują nauczyciele katecheci.

Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele katecheci. Przy czym chodzi tu również o opiekę rozumianą jako dawanie wsparcia, zaspokajania potrzeb, zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji tych potrzeb, co w kontekście rekolekcji nabiera bardzo specyficznego wymiaru.

Opiekę – w sensie bezpieczeństwa – zapewniają uczniom wszyscy nauczyciele, nie tylko katecheci.

Trudno sobie jednak wyobrazić, że kilku katechetów będzie w stanie zapewnić faktyczne bezpieczeństwo wszystkim uczniom lub nawet części. Dlatego opiekę w rozumieniu zapewnienia bezpieczeństwa powinni sprawować także inni nauczyciele. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą (& 10 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych).

Uczniowie muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę zarówno w szkole, jak i poza szkołą (art.39 ust. l pkt 5a ustawy o systemie oświaty oraz & 2 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i   placówkach). W związku z tym w sytuacji gdy grupa uczniów uczęszczających na rekolekcje jest za duża, aby sami katecheci mogli zapewnić im bezpieczeństwo, dyrektor szkoły może, a nawet powinien zobowiązać do tego także innych nauczycieli. Musi to jednak uczynić w taki sposób, aby jego polecenia nie wywołały konfliktów sumienia poszczególnych osób.

Zamiast zwolnienia od zajęć – skrócone lekcje?

Coraz bardziej powszechną praktyką jest skracanie lekcji w dniach, w których odbywają się rekolekcje, po to, aby uczniowie mogli uczestniczyć w rekolekcjach. Jednak praktyka ta nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, które wyraźnie stanowią, że uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych (& 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)

W szkołach wielo wyznaniowych możliwe są inne zasady organizowania rekolekcji.

Inna sytuacja zaistnieje, gdy do jednej szkoły uczęszczają uczniowie różnych wyznań, a ich rekolekcje będą przypadały w różnych terminach. Może się też zdarzyć, że większość uczniów wybierze etykę i w ogóle nie będzie korzystała z rekolekcji. W takiej sytuacji uzasadnione będzie zorganizowanie dla uczniów normalnych zajęć, które zostaną skrócone tak, aby chętni uczniowie mogli uczestniczyć w rekolekcjach.

Podstawa prawna:

art. 39 ust. l pkt 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 ze zm.), & 10 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, póz. 155 ze zm.), – & 2 rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, póz. 69 ze zm.).

Źródło – Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej
w Katowicach,  Biuletyn katechetyczny nr 32, Katowice, wrzesień 2009, s. 7-10.

 


Czy dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, powinien uwzględnić 3 dni na rekolekcje wielkopostne?


Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) – dalej r.z.r.o.r.s., w oparciu o § 5, dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych może, lub powinien uwzględnić 3 dni na rekolekcje wielkopostne?

Odpowiedź: Dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym, których liczba jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły, nie uwzględnia rekolekcji wielkopostnych.

Uzasadnienie: Problematykę związaną z organizacją rekolekcji wielkopostnych, regulują przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.o.n.r. Nauka religii organizowana jest zarówno w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych. W myśl zapisu § 10 r.o.n.r. uczniowie uczęszczający na naukę religii, uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Natomiast stosownie do przepisów r.o.r.s., dyrektor szkoły, w myśl § 5 ust. 1, posiada kompetencje do ustanowienia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, których liczba jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły. Owo zróżnicowanie związane jest z faktem, iż liczba dni wolnych uzależniona będzie od liczby dni, w których będą przeprowadzane sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Dyrektor może ustalić dodatkowe dni w wymiarze do 6 dni w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach policealnych i placówkach kształcenia ustawicznego, do 8 dni w gimnazjach oraz do 10 dni w liceach ogólnokształcących, technikach, liceach profilowanych, liceach i technikach uzupełniających. W § 5 ust. 2 dalej r.o.r.s. został określony katalog dni, które dyrektor szkoły może ustalić dni wolne od zajęć. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych. Dni wolne od zajęć dydaktycznych, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

Bożena Barszczewska
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe
http://www.abc.com.pl/pytanie/3327/6
dostęp: 12.09.2011

 


 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: 1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, c) egzamin maturalny, d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, 3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Z pewnością organizacja rekolekcji nie mieści się w przypadkach określonych w pkt 1 i 2 wskazanego powyżej przepisu. Wątpliwe jest również twierdzenie, że w czasie rekolekcji mogą być ustalone dodatkowe dni wolne, ponieważ jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (pkt 3). Należy wskazać, że dyrektor szkoły o terminie rekolekcji powiadamiany jest co najmniej na miesiąc przed terminem ich rozpoczęcia (§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), zaś dodatkowe dni wolne ustala się do dnia 30 września każdego roku szkolnego. Przy założeniu, że rekolekcje odbędą się np. w lutym, a informację o ich dokładnym terminie dyrektor szkoły otrzyma w styczniu – dyrektor szkoły, nie posiadając we wrześniu danego roku szkolnego wiedzy o terminie rekolekcji, nie może zaliczyć ich do dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Piotr Gąsiorek
Zespół Obsługi Prawnej
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Organizacja

Rekolekcje wielkopostne – procedura organizacji

 

Od wielu lat uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni wolne od zajęć szkolnych po to, by mogli w nich uczestniczyć, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Zorganizowanie rekolekcji dla uczniów jest trudnym przedsięwzięciem tak dla ich organizatorów jak i szkoły. Niezależnie od tego czy są organizowane dla wszystkich, czy części uczniów, wymagają starannego przygotowania i dobrej współpracy, w szczególności w zapewnieniu im właściwej opieki i bezpieczeństwa. Sprawdź, jak po kroku, zorganizować rekolekcje, z kim i jak współpracować, czy można zobowiązać nauczycieli do uczestnictwa w rekolekcjach oraz jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo i opiekę.

Krok 1

Dyrektor ustala z katechetami harmonogram działań związanych z organizacją rekolekcji dla uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole oraz problemy wychowawcze do ewentualnego uwzględnienia w ich programie.
Zapamiętaj! Najlepiej, jeśli o planowanych rekolekcjach katecheci będą informowali Ciebie przed rozpoczęciem roku szkolnego
. Dzięki temu będą mogły zostać uwzględnione w planie pracy szkoły i szkolnym programie wychowawczym.

Krok 2

Katecheci ustalają, gdzie uczniowie szkoły będą odbywać rekolekcje. Nawiązują współpracę z ich organizatorem.
Rekolekcje dla uczniów mają bezpośredni związek ze szkołą,
więc najlepiej by ich organizatorem był proboszcz parafii “szkolnej”, związanej z lokalizacją obiektu szkolnego a nie parafie zamieszkania uczniów. Rozproszenie uczniów w kilkunastu parafiach w czasie rekolekcji utrudnia lub wręcz uniemożliwia współpracę i wsparcie organizatora rekolekcji w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa uczniom przez szkołę.
Wskazane jest by przed rozpoczęciem rekolekcji odbyło się spotkanie proboszcza z zespołem katechetycznym
poświęcone omówieniu wszystkich kwestii związanych z ich przygotowaniem i przebiegiem. Zespół ten określa cel i tematykę rekolekcji, ustala kto i za co jest odpowiedzialny. Katecheci mogą mieć wpływ na program rekolekcji, wskazując aktualne potrzeby i problemy danej społeczności szkolnej. Od nich zależy, czy program rekolekcji poza aspektem duchowym uwzględni ważne dla szkoły cele wychowawcze.

Krok 3

Katecheci uczestniczą w tworzeniu programu rekolekcji, dbając o staranne zagospodarowane czasu uczniów podczas trzech kolejnych dni wolnych od zajęć szkolnych. Poza częścią liturgiczną (odpowiednie nabożeństwa w kościele) dobrze jest zaplanować także inne zajęcia, takie jak: inscenizacje, konkursy wiedzy religijnej, plastyczne, recytatorskie, śpiewu (w salkach katechetycznych przy parafii lub w pomieszczeniach szkolnych). Działania mające na celu optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na rekolekcje powinni koordynować katecheci.

Krok 4

Dyrektor ustala z katechetami liczbę uczniów, którzy będą uczestniczyć w rekolekcjach.
Znając liczbę tych uczniów i liczbę uczniów, którzy pozostaną w szkole będziesz mógł przygotować szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji. Rekolekcje powinny objąć wszystkich uczniów, których rodzice, bądź sami uczniowie wyrazili wolę uczestniczenia w tych lekcjach
.  Ze względów wychowawczych należy wymagać od uczniów odpowiedzialności wobec podjętych zobowiązań. Przepisy gwarantują prawo do rekolekcji szkolnych uczniom uczęszczającym na naukę religii, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na nich tego rodzaju obowiązek (§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych).

Krok 4

Dyrektor organizuje spotkanie z nauczycielami, podczas którego proboszcz omawia program rekolekcji, podaje planowany termin ich przeprowadzenia, przedstawia projekt współpracy między parafią a szkołą. Może zaproponować włączenie się chętnych nauczycieli w organizację rekolekcji, wskazując ich aspekt wychowawczy.

Krok 5

Dyrektor z księdzem proboszczem i katechetami ustalają szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji. Powinny być one przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą (§ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).
Jeśli liczba katechetów sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach w stosunku do liczby uczniów biorących w nich udział nie gwarantuje im właściwej opieki i bezpieczeństwa, ustalasz w jakim zakresie inni nauczyciele będą ich wspomagać. Do
Twoich obowiązków należy zapewnienie uczniom bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę zarówno w szkole jak i poza jej obiektami (art. 39 ust.1 pkt 5a UoSO oraz § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
Efektem wspólnych ustaleń z proboszczem może być przyjęcie, zapisanie i respektowanie następujących zasad:

 • w wyznaczone dni wolne od zajęć szkolnych uczniowie przychodzą do szkoły i pod opieką nauczycieli (np. wychowawców klas) udają się do miejsca rekolekcji (zwykle kościoła) i z powrotem. Nie będzie sprzeczne z prawem zobowiązanie nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach. Dla nauczycieli jest to zwykły dzień pracy, w którym muszą być do dyspozycji dyrektora szkoły. Wyjście uczniów poza teren szkoły wymaga ustalenia odpowiedniej liczby opiekunów i sposobu sprawowania nad nimi opieki (§ 32 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.),
 • w pomieszczeniach sakralnych do opieki nad uczniami zobowiązani są przede wszystkim  katecheci,
 • uczestnictwo nauczycieli w zajęciach rekolekcyjnych w pomieszczeniach sakralnych jest całkowicie dobrowolne. Zobowiązanie nauczycieli do zapewnienia uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie rekolekcji nie powinno wywoływać konfliktów sumienia,
 • do zadań katechetów należy ustalenie sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach rekolekcyjnych (dni wolne uzyskują uczniowie w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych),
 • nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole, mogą jeśli chcą włączyć się aktywnie w przygotowanie i realizację programu rekolekcji.


Krok 6

Ksiądz proboszcz na co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem rekolekcji informuje Ciebie pisemnie o terminie rekolekcji dla uczniów szkoły. Na podstawie tego dokumentu ogłaszasz trzy kolejne dni wymienione w piśmie jako dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów uczęszczających na naukę religii. 

Zapamiętaj! Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.

Krok 7

Dyrektor opracowuje szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji.
Nie powinien:

 • zobowiązywać nauczycieli do prowadzenie lekcji przed wyjściem i po powrocie z kościoła,
 • skracać lekcji w dniach, w których odbywają się rekolekcje, po to aby uczniowie mogli w nich uczestniczyć. Przepisy wyraźnie stanowią, że uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych,
 • organizować szkoleń wymagających obecności na nich wszystkich nauczycieli.

Powinien:

 • zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii w szkole (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.),
 • zapewnić opiekę uczniom oczekującym w szkole na przejście do kościoła w wyznaczonym czasie,
 • uzgodnić z rodzicami sprawę powrotu uczniów do domu w dniach uczestniczenia w rekolekcjach.


Zapamiętaj!

Prawo do zwolnienia z zajęć na czas rekolekcji mają tylko uczniowie, którzy uczęszczają na religię. Uczniowie, którzy nie korzystają z nauki religii muszą pozostać w szkole. Podstawą do określenia organizacji pracy szkoły w ciągu trzech dni wolnych od zajęć szkolnych przewidzianych na rekolekcje powinny być odpowiednie zapisy w statucie szkoły.

Krok 8

Dyrektor organizuje zebranie rady pedagogicznej, na którym informujesz nauczycieli o dniach wolnych od zajęć szkolnych i przyjętych z proboszczem ustaleniach związanych z organizacją rekolekcji oraz przedstawiasz szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.).

Opracowano na podstawie:
Autor: Bożena Winczewska
http://bezpiecznaszkola.edu.pl/34/rekolekcje-wielkopostne-procedura-organizacji#Procedura_zorganizowania_rekolekcji_pod_
dostęp: 12.09.2011

Opinia MEN

Organizacja rekolekcji wielkopostnych – informacja MEN (15 marca 2018)

 

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych przypominamy o głównych zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Zgodnie z przepisami uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych.

Warto podkreślić również, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej