Rekolekcje szkolne

Rekolekcje – dla uczniów dni wolne, dla nauczycieli zwykłe dni pracy.

Uczniowie szkół i placówek oświatowych mają 3 dni zwolnienia na uczestniczenie w rekolekcjach. Natomiast dla nauczycieli jest to zwykły okres pracy, w którym muszą być do dyspozycji dyrektora szkoły. Najczęściej są zobowiązywani do sprawowania opieki nad uczniami, ale dyrektor szkoły może w tym czasie powierzyć im także pełnienie innych obowiązków.

Rekolekcje nie są czasem urlopu dla nauczycieli.

Nauczyciele szkoły feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich, zatem dni rekolekcji nie są dla nich czasem wolnym od pracy. Szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji powinien określić dyrektor szkoły na podstawie właściwych zapisów statutu szkoły. Dyrektor szkoły może w tym czasie np.:

 1. Zobowiązać nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach,
 2. Zobowiązać nauczycieli do organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole dla dzieci, które nie biorą udziału w rekolekcjach, lub po ich zakończeniu,
 3. Zorganizować szkolenie dla nauczycieli lub zebranie rady pedagogicznej, ale tylko gdy 100% uczniów jest na rekolekcjach i przy założeniu, że 100% nauczycieli będzie uczestniczyło w zebraniu. Jest także rozwiązanie pośrednie – dyrektor szkoły zapewnia nauczyciela (kilku nauczycieli) do opieki nad uczniami pozostającymi  w  szkole  (wówczas  oni  nie  uczestniczą w szkoleniu, gdyż już np. przeszli podobne szkolenie), a z pozostałymi realizuje szkolenie. Nie może być bowiem sytuacji, że 100% nauczycieli ma zebranie/szkolenie, a uczniowie pozostają bez opieki (nawet gdyby to był tylko jeden uczeń).

W czasie rekolekcji opiekę nad uczniami co do zasady sprawują nauczyciele katecheci.

Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele katecheci. Przy czym chodzi tu również o opiekę rozumianą jako dawanie wsparcia, zaspokajania potrzeb, zapewnienie prawidłowych warunków do realizacji tych potrzeb, co w kontekście rekolekcji nabiera bardzo specyficznego wymiaru.

Opiekę – w sensie bezpieczeństwa – zapewniają uczniom wszyscy nauczyciele, nie tylko katecheci.

Trudno sobie jednak wyobrazić, że kilku katechetów będzie w stanie zapewnić faktyczne bezpieczeństwo wszystkim uczniom lub nawet części. Dlatego opiekę w rozumieniu zapewnienia bezpieczeństwa powinni sprawować także inni nauczyciele. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą (& 10 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych).

Uczniowie muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę zarówno w szkole, jak i poza szkołą (art.39 ust. l pkt 5a ustawy o systemie oświaty oraz & 2 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i   placówkach). W związku z tym w sytuacji gdy grupa uczniów uczęszczających na rekolekcje jest za duża, aby sami katecheci mogli zapewnić im bezpieczeństwo, dyrektor szkoły może, a nawet powinien zobowiązać do tego także innych nauczycieli. Musi to jednak uczynić w taki sposób, aby jego polecenia nie wywołały konfliktów sumienia poszczególnych osób.

Zamiast zwolnienia od zajęć – skrócone lekcje?

Coraz bardziej powszechną praktyką jest skracanie lekcji w dniach, w których odbywają się rekolekcje, po to, aby uczniowie mogli uczestniczyć w rekolekcjach. Jednak praktyka ta nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, które wyraźnie stanowią, że uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych (& 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)

W szkołach wielo wyznaniowych możliwe są inne zasady organizowania rekolekcji.

Inna sytuacja zaistnieje, gdy do jednej szkoły uczęszczają uczniowie różnych wyznań, a ich rekolekcje będą przypadały w różnych terminach. Może się też zdarzyć, że większość uczniów wybierze etykę i w ogóle nie będzie korzystała z rekolekcji. W takiej sytuacji uzasadnione będzie zorganizowanie dla uczniów normalnych zajęć, które zostaną skrócone tak, aby chętni uczniowie mogli uczestniczyć w rekolekcjach.

Podstawa prawna:

art. 39 ust. l pkt 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 ze zm.), & 10 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, póz. 155 ze zm.), – & 2 rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, póz. 69 ze zm.).

Źródło – Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej
w Katowicach,  Biuletyn katechetyczny nr 32, Katowice, wrzesień 2009, s. 7-10.

Czy dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, powinien uwzględnić 3 dni na rekolekcje wielkopostne?


Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) – dalej r.z.r.o.r.s., w oparciu o § 5, dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych może, lub powinien uwzględnić 3 dni na rekolekcje wielkopostne?

Odpowiedź: Dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym, których liczba jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły, nie uwzględnia rekolekcji wielkopostnych.

Uzasadnienie: Problematykę związaną z organizacją rekolekcji wielkopostnych, regulują przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.o.n.r. Nauka religii organizowana jest zarówno w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych. W myśl zapisu § 10 r.o.n.r. uczniowie uczęszczający na naukę religii, uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Natomiast stosownie do przepisów r.o.r.s., dyrektor szkoły, w myśl § 5 ust. 1, posiada kompetencje do ustanowienia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, których liczba jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły. Owo zróżnicowanie związane jest z faktem, iż liczba dni wolnych uzależniona będzie od liczby dni, w których będą przeprowadzane sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Dyrektor może ustalić dodatkowe dni w wymiarze do 6 dni w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach policealnych i placówkach kształcenia ustawicznego, do 8 dni w gimnazjach oraz do 10 dni w liceach ogólnokształcących, technikach, liceach profilowanych, liceach i technikach uzupełniających. W § 5 ust. 2 dalej r.o.r.s. został określony katalog dni, które dyrektor szkoły może ustalić dni wolne od zajęć. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych. Dni wolne od zajęć dydaktycznych, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

Bożena Barszczewska
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe
http://www.abc.com.pl/pytanie/3327/6
dostęp: 12.09.2011

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: 1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio: a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, c) egzamin maturalny, d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, 3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
Z pewnością organizacja rekolekcji nie mieści się w przypadkach określonych w pkt 1 i 2 wskazanego powyżej przepisu.
Wątpliwe jest również twierdzenie, że w czasie rekolekcji mogą być ustalone dodatkowe dni wolne, ponieważ jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej (pkt 3). Należy wskazać, że dyrektor szkoły o terminie rekolekcji powiadamiany jest co najmniej na miesiąc przed terminem ich rozpoczęcia (§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.), zaś dodatkowe dni wolne ustala się do dnia 30 września każdego roku szkolnego. Przy założeniu, że rekolekcje odbędą się np. w lutym, a informację o ich dokładnym terminie dyrektor szkoły otrzyma w styczniu – dyrektor szkoły, nie posiadając we wrześniu danego roku szkolnego wiedzy o terminie rekolekcji, nie może zaliczyć ich do dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Piotr Gąsiorek
Zespół Obsługi Prawnej
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Rekolekcje wielkopostne – procedura organizacji

Od wielu lat uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni wolne od zajęć szkolnych po to, by mogli w nich uczestniczyć, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Zorganizowanie rekolekcji dla uczniów jest trudnym przedsięwzięciem tak dla ich organizatorów jak i szkoły. Niezależnie od tego czy są organizowane dla wszystkich, czy części uczniów, wymagają starannego przygotowania i dobrej współpracy, w szczególności w zapewnieniu im właściwej opieki i bezpieczeństwa. Sprawdź, jak po kroku, zorganizować rekolekcje, z kim i jak współpracować, czy można zobowiązać nauczycieli do uczestnictwa w rekolekcjach oraz jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo i opiekę.

Krok 1

Dyrektor ustala z katechetami harmonogram działań związanych z organizacją rekolekcji dla uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole oraz problemy wychowawcze do ewentualnego uwzględnienia w ich programie.
Zapamiętaj! Najlepiej, jeśli o planowanych rekolekcjach katecheci będą informowali Ciebie przed rozpoczęciem roku szkolnego
. Dzięki temu będą mogły zostać uwzględnione w planie pracy szkoły i szkolnym programie wychowawczym.

Krok 2

Katecheci ustalają, gdzie uczniowie szkoły będą odbywać rekolekcje. Nawiązują współpracę z ich organizatorem.
Rekolekcje dla uczniów mają bezpośredni związek ze szkołą,
więc najlepiej by ich organizatorem był proboszcz parafii „szkolnej”, związanej z lokalizacją obiektu szkolnego a nie parafie zamieszkania uczniów. Rozproszenie uczniów w kilkunastu parafiach w czasie rekolekcji utrudnia lub wręcz uniemożliwia współpracę i wsparcie organizatora rekolekcji w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa uczniom przez szkołę.
Wskazane jest by przed rozpoczęciem rekolekcji odbyło się spotkanie proboszcza z zespołem katechetycznym
poświęcone omówieniu wszystkich kwestii związanych z ich przygotowaniem i przebiegiem. Zespół ten określa cel i tematykę rekolekcji, ustala kto i za co jest odpowiedzialny. Katecheci mogą mieć wpływ na program rekolekcji, wskazując aktualne potrzeby i problemy danej społeczności szkolnej. Od nich zależy, czy program rekolekcji poza aspektem duchowym uwzględni ważne dla szkoły cele wychowawcze.

Krok 3

Katecheci uczestniczą w tworzeniu programu rekolekcji, dbając o staranne zagospodarowane czasu uczniów podczas trzech kolejnych dni wolnych od zajęć szkolnych. Poza częścią liturgiczną (odpowiednie nabożeństwa w kościele) dobrze jest zaplanować także inne zajęcia, takie jak: inscenizacje, konkursy wiedzy religijnej, plastyczne, recytatorskie, śpiewu (w salkach katechetycznych przy parafii lub w pomieszczeniach szkolnych). Działania mające na celu optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na rekolekcje powinni koordynować katecheci.

Krok 4

Dyrektor ustala z katechetami liczbę uczniów, którzy będą uczestniczyć w rekolekcjach.
Znając liczbę tych uczniów i liczbę uczniów, którzy pozostaną w szkole będziesz mógł przygotować szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji. Rekolekcje powinny objąć wszystkich uczniów, których rodzice, bądź sami uczniowie wyrazili wolę uczestniczenia w tych lekcjach
.  Ze względów wychowawczych należy wymagać od uczniów odpowiedzialności wobec podjętych zobowiązań. Przepisy gwarantują prawo do rekolekcji szkolnych uczniom uczęszczającym na naukę religii, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na nich tego rodzaju obowiązek (§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych).

Krok 4

Dyrektor organizuje spotkanie z nauczycielami, podczas którego proboszcz omawia program rekolekcji, podaje planowany termin ich przeprowadzenia, przedstawia projekt współpracy między parafią a szkołą. Może zaproponować włączenie się chętnych nauczycieli w organizację rekolekcji, wskazując ich aspekt wychowawczy.

Krok 5

Dyrektor z księdzem proboszczem i katechetami ustalają szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji. Powinny być one przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą (§ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).
Jeśli liczba katechetów sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach w stosunku do liczby uczniów biorących w nich udział nie gwarantuje im właściwej opieki i bezpieczeństwa, ustalasz w jakim zakresie inni nauczyciele będą ich wspomagać. Do
Twoich obowiązków należy zapewnienie uczniom bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę zarówno w szkole jak i poza jej obiektami (art. 39 ust.1 pkt 5a UoSO oraz § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
Efektem wspólnych ustaleń z proboszczem może być przyjęcie, zapisanie i respektowanie następujących zasad:

 • w wyznaczone dni wolne od zajęć szkolnych uczniowie przychodzą do szkoły i pod opieką nauczycieli (np. wychowawców klas) udają się do miejsca rekolekcji (zwykle kościoła) i z powrotem. Nie będzie sprzeczne z prawem zobowiązanie nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach. Dla nauczycieli jest to zwykły dzień pracy, w którym muszą być do dyspozycji dyrektora szkoły. Wyjście uczniów poza teren szkoły wymaga ustalenia odpowiedniej liczby opiekunów i sposobu sprawowania nad nimi opieki (§ 32 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.),
 • w pomieszczeniach sakralnych do opieki nad uczniami zobowiązani są przede wszystkim  katecheci,
 • uczestnictwo nauczycieli w zajęciach rekolekcyjnych w pomieszczeniach sakralnych jest całkowicie dobrowolne. Zobowiązanie nauczycieli do zapewnienia uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie rekolekcji nie powinno wywoływać konfliktów sumienia,
 • do zadań katechetów należy ustalenie sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach rekolekcyjnych (dni wolne uzyskują uczniowie w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych),
 • nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole, mogą jeśli chcą włączyć się aktywnie w przygotowanie i realizację programu rekolekcji.


Krok 6

Ksiądz proboszcz na co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem rekolekcji informuje Ciebie pisemnie o terminie rekolekcji dla uczniów szkoły. Na podstawie tego dokumentu ogłaszasz trzy kolejne dni wymienione w piśmie jako dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów uczęszczających na naukę religii. 

Zapamiętaj! Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.

Krok 7

Dyrektor opracowuje szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji.
Nie powinien:

 • zobowiązywać nauczycieli do prowadzenie lekcji przed wyjściem i po powrocie z kościoła,
 • skracać lekcji w dniach, w których odbywają się rekolekcje, po to aby uczniowie mogli w nich uczestniczyć. Przepisy wyraźnie stanowią, że uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych,
 • organizować szkoleń wymagających obecności na nich wszystkich nauczycieli.

Powinien:

 • zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii w szkole (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.),
 • zapewnić opiekę uczniom oczekującym w szkole na przejście do kościoła w wyznaczonym czasie,
 • uzgodnić z rodzicami sprawę powrotu uczniów do domu w dniach uczestniczenia w rekolekcjach.


Zapamiętaj!

Prawo do zwolnienia z zajęć na czas rekolekcji mają tylko uczniowie, którzy uczęszczają na religię. Uczniowie, którzy nie korzystają z nauki religii muszą pozostać w szkole. Podstawą do określenia organizacji pracy szkoły w ciągu trzech dni wolnych od zajęć szkolnych przewidzianych na rekolekcje powinny być odpowiednie zapisy w statucie szkoły.

Krok 8

Dyrektor organizuje zebranie rady pedagogicznej, na którym informujesz nauczycieli o dniach wolnych od zajęć szkolnych i przyjętych z proboszczem ustaleniach związanych z organizacją rekolekcji oraz przedstawiasz szczegółową organizację pracy szkoły w okresie rekolekcji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.).

Opracowano na podstawie:
Autor: Bożena Winczewska
http://bezpiecznaszkola.edu.pl/34/rekolekcje-wielkopostne-procedura-organizacji#Procedura_zorganizowania_rekolekcji_pod_
dostęp: 12.09.2011

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

źródło