Formacja w diecezji

herb biskup Stefan Rregmunt

Rozporządzenie w sprawie przygotowania do sakramentu bierzmowania
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zielona Góra, 15 stycznia 2009r.
Znak: B1 –2 /09

 

Biorąc pod uwagę zgłaszane przez duszpasterzy problemy związane z organizacją w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacji do sakramentu bierzmowania, po konsultacjach wśród księży oraz analizie nadesłanych propozycji zmian i sugestii, dążąc do rozwiązania zaistniałych wątpliwości, niniejszym zarządzam, że z dniem 01.02.2009 r. obowiązywać będą następujące zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania:

  • Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej.
  • Formacja obejmuje realizację diecezjalnego programu pt. „Życie Boże”, składającego się z V etapów, podzielonego na miesięczne spotkania parafialne i domowe.

+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko – Gorzowski

STRATEGIA PROGRAMU

 

Aktualna wersja programu przygotowania do sakramentu bierzmowania i małżeństwa „Życie Boże” obejmuje pięć etapów:

  1. Decyzja w sprawie wiary
  2. Doświadczenie spotkania z Jezusem
  3. Nowe życie w Duchu Świętym
  4. Apostolstwo aż po krańce świata
  5. Powołanie do wspólnoty życia i wiary

Pierwszy etap „Decyzja w sprawie wiary” ma za cel zmotywować uczestników do  odważnego i pełnego zaangażowania wejścia na drogę formacji. Obejmuje promocję katechezy sakramentalnej w parafii, zapisy w kancelarii parafialnej, dwa spotkania formacyjne w grupie parafialnej: „Dlaczego warto wierzyć?”, „Dlaczego warto przyjąć sakrament bierzmowania?”, wspólnotową celebrację, spotkania organizacyjne: dla animatorów i w grupach domowych oraz konferencję dla rodziców „Nasze dziecko przygotowuje się do bierzmowania”. Parafialnej promocji katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania dokonuje się podczas niedzielnego przepowiadania, ogłoszeń parafialnych, strony internetowej parafii czy też osobnych spotkań i konferencji.

Drugi etap „Doświadczenie spotkania z Jezusem” wskazuje na Jezusa Chrystusa, który zna pragnienia i niepokoje młodych i udziela odpowiedzi na ich życiowe pytania. Dobra nowina o zbawieniu oferowana młodemu człowiekowi przynagla go do zmiany sposobu myślenia i życia (nawrócenie) oraz do zastania uczniem Chrystusa. Obejmuje cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotkania w grupach domowych oraz celebrację liturgiczną „Nabożeństwo pokutne”.

W trzecim etapie „Nowe życie w Duchu Świętym” kandydaci zapoznają się z propozycjami doświadczania wiary we wspólnocie Kościoła. Dowiadują się, że szczególną rolę w przeżywaniu wiary pełni modlitwa i sakramenty. Ten etap obejmuje cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotkania w grupach domowych, celebrację liturgiczną „Obrzęd przyjęcia znaku krzyża” oraz konferencję dla rodziców „Troska o życie boże w sobie”.

Katechezy czwartego etapu „Apostolstwo aż po krańce świata” zachęcają młodzież do czynnego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji Kościoła. Młodzi rozpoznają swoje powołanie i misje jaką maja do spełnienia w Kościele i świecie. Redagują osobiste zobowiązania wynikające z bierzmowania. Etap obejmuje cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotkania w grupach domowych, celebrację liturgiczną „Celebracja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania” oraz konferencję dla rodziców „Trudne zadanie wychowanie dziecka”.

Etap piąty „Powołanie do wspólnoty życia i wiary” stanowi przygotowanie bliższe do sakramentu małżeństwa. Jego pojawienie się zostało uwarunkowane decyzją Konferencji Episkopatu Polski w sprawie katechezy parafialnej na poziomie ponadgimnazjalnym. Przeprowadzone przed laty konsultacje i debata duszpasterska na temat wieku i sposobu przygotowania młodych do bierzmowania w naszej diecezji, zaowocowały podwyższeniem kryterium wieku oraz wydłużeniem okresu formacji. W aktualnej wersji programu katechezy parafialnej dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przyjęto więc rozwiązanie następujące: przygotowanie bliższe i bezpośrednie do sakramentu bierzmowania i oraz przygotowanie bliższe do sakramentu małżeństwa odbywać się będą w jednym cyklu. Obejmie on czas nauki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W związku z tym dodano do programu jednostkę dydaktyczną obejmującą swą tematyką miedzy innymi: rozwój ku pełni człowieczeństwa; kobiecość i męskość; miłość rozumianą jako Boży dar w rękach ludzi; uczucia i seksualność; spotkanie, poznanie i ofiarowanie siebie w miłości; czułość i delikatność oraz prawdę i szczerość, wierność złożonej obietnicy oraz ciało podległe duchowi. Ten etap obejmuje: cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotkania w grupach domowych (prowadzone przez odpowiednio przygotowaną animatorską parę małżeńską), celebrację liturgiczną „Modlitwa o większą miłość” oraz konferencję dla rodziców „(Wy)bierzmowani –  czy to już koniec?

Wymagania jakie stawia się kandydatom do bierzmowani są następujące: uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz okresowe przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Zachęca się również do udziału nabożeństwach okresowych, uczuwaniach czy pielgrzymkach.

Zwraca się uwagę na wartość spotkań formacyjnych dla rodziców, dla których zostały przygotowane osobne konferencje. Propozycją dla rodziców jest także codzienna modlitwa do Ducha Świętego w intencji dziecka przez cały okres trwania katechezy sakramentalnej.

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
Decyzja Doświadczenie Nowe życie Apostolstwo Powołanie

Promocja i zapisy

2 spotkania parafialne

1 spotkanie domowe

Celebracja

1.      4 spotkania parafialne

2.      4 spotkanie domowe

3.      Celebracja

4 spotkania parafialne

4.      4 spotkanie domowe

5.      Celebracja

4 spotkania parafialne

6.      4 spotkanie domowe

7.      Celebracja

4 spotkania parafialne

8.      4 spotkanie domowe

9.      Celebracja

Przyjęcie do Ruchu Czystych Serc

 

 
Konferencja dla rodziców nr 2  
Konferencja dla rodziców nr 4  
Bierzmowanie

 

 
Konferencja dla rodziców nr 1

 

Konferencja dla rodziców nr 3  
Sugerowany czas realizacji  
Kl. II Gimnazjum

IX-XII

Kl. II Gimnazjum

II-VI

Kl. III Gimnazjum

IX-XII

Kl. III Gimnazjum

II-VI

Kl. I Ponadgimnazjalna

IX-XII

Informacje dotyczące realizacji etapu V

 

WPROWADZENIE DO GRUP DOMOWYCH V ETAPU

Przedstawiony poniżej zestaw czterech scenariuszy spotkań dla młodzieży, przeznaczony jest do realizacji w małych grupach (tzw. domowych). Ze względu na warsztatowy charakter spotkań najlepiej, gdyby były przeprowadzone w odpowiedniej salce przy parafii. Każdy warsztat przewidziany jest na około na 1, 5 godziny zegarowej. Zakłada się psycho-edukacyjny charakter tych zajęć, dlatego grupa nie może być zbyt liczna. Najlepiej byłoby, gdyby to były grupy kilkunasto osobowe i koedukacyjne (jedynie 2. spotkanie przewidziane jest osobno dla dziewcząt i chłopców).

Dzięki zajęciom o takim właśnie charakterze młodzi ludzie w grupach rówieśniczych mają szansę na ciekawe odkrycia egzystencjalne, poprzez które mogą realizować ważne cele rozwojowe. Wiedza przekazywana na konferencjach w Kościele w tzw. grupach parafialnych może znaleźć praktyczny wymiar w czasie trwania warsztatów.

Realizatorami spotkań powinny być animatorskie pary małżeńskie. Chodzi o to, aby przekazywane treści z zakresu życia małżeńskiego i rodzinnego mogły być potwierdzone doświadczeniem egzystencjalnym i osobistym świadectwem par małżeńskich. 

Jedną z zasad pracy warsztatowej jest pełne zrozumienie sensu i celowości wykonywanych ćwiczeń. Jeśli prowadzący nie mają tego przekonania w stosunku do jakiegoś ćwiczenia, nie powinni go przeprowadzać w grupie. Innym ważnym warunkiem jest atmosfera w grupie. Tworzenie tej atmosfery w dużej mierze należy i zależy od prowadzących. Chodzi o budowanie atmosfery zaufania, szczerej wymiany myśli i poglądów, a jednocześnie „zarażania” pasją życia, pasją odkrywania prawd egzystencjalnych o świecie, o Bogu i o sobie samym. Istotne jest zaangażowanie prowadzących i przekonanie o słuszności tego, czego nauczają i potwierdzają to swoim życiem. A więc: „Uczę jak żyć i żyję jak uczę” to hasło dedykujemy wszystkim, którzy będą realizować proponowane warsztaty.

Przeprowadzenie spotkań w grupach domowych oprócz osobistego zaangażowania par animatorskich, wymaga również przygotowania materiałów, które są dołączone do scenariuszy w formie załączników. Przed spotkaniem należy skopiować lub wydrukować odpowiednią ilość egzemplarzy właściwych załączników.

Tematy związane z seksualnością i powołaniem do miłości są dla młodzieży bardzo interesujące. Może się zdarzyć, że po spotkaniu ktoś z młodych będzie chciał porozmawiać indywidualnie, poruszyć jakiś ważny dla niego temat. Trzeba być na to przygotowanym, mieć dla niego czas. W wielu przypadkach będzie chodziło jedynie o wysłuchanie i zrozumienie nastolatka. Czasem może pojawić się potrzeba skierowania do duszpasterza lub zaufanego psychologa.

 

 

 

 

POMOCE DO FORMACJI DO BIERZMOWANIA

Zobacz