Awans zawodowy

Informacje dotyczące Awansu Zawodowego

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli POBIERZ 
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – POBIERZ 
  3. Strony dotyczące awansu zawodowego Awans net – Internetowy serwis oświatowy – KLIKNIJ

Podstawowe informacje – KLIKNIJ

Awans zawodowy nauczycieli – najważniesze zmiany od 01.09.2018 r.

KN Art. 9a.  1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

1) nauczyciel stażysta;

2) nauczyciel kontraktowy;

3) nauczyciel mianowany;

4) nauczyciel dyplomowany.

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego
z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in.:

– wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

– wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły

– okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia
a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

– Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu

– Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu
i wynagrodzenie

Dłuższy staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Zmiany obejmą długość stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Aby uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego, stażysta będzie musiał zrealizować staż
w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

Aby staż mógł być dokończony, w nowelizacji przewidziano obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

UWAGA: Nauczyciel stażysta nadal nie będzie mógł kontynuować stażu w innej placówce w przypadku zmiany miejsca pracy.

 Egzamin zamiast komisji dla stażysty

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana
z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną, zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. W odróżnieniu od dotychczasowego komisji kwalifikacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej będą wchodziły także osoby spoza szkoły, a mianowicie: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu (art. 9b ust. 1 pkt 1
i art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Dłuższa przerwa między awansami

Wydłuży się także okres pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego. Staż będzie można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat w przypadku nauczyciela kontraktowego a 4 lat w przypadku nauczyciela mianowanego.  Nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a Karty Nauczyciela
w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli będzie legitymował się co najmniej 2-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

 Ocena pracy nauczyciela

1 września 2018 r. ocena pracy nauczyciela zyska jeszcze większą rangę. Od oceny tej będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia.

Dodatkowo praca nauczycieli będzie oceniania cyklicznie – co 3 lata – niezależnie od tego, czy nauczyciele realizują staż lub chcą ubiegać się o stanowisko kierownicze.

Oceny pracy będzie można dokonywać nie częściej niż raz na rok.

Tak jak dotychczas, ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego będzie mogła być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

– nauczyciela

– organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty

organu prowadzącego szkołę;

– rady szkoły;

– rady rodziców

(art. 6a ust. 1d planowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.

Niezależnie od oceny pracy wszczynanej na wniosek zainteresowanego nauczyciela, z inicjatywy dyrektora lub innych organów, w projekcie przewidziano obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora
w następujących okolicznościach:

– po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego
(w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego),

po zakończeniu dodatkowego stażu,

– co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,

– co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciel nie rozpoczął stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – w takim przypadku oceny pracy należy dokonać po zakończeniu stażu. Termin na dokonanie cyklicznej oceny pracy (co 3 lata) będzie wydłużała usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w pracy, trwająca dłużej niż 3 miesiące.

Ocena pracy będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż rok od podjęcia pracy w danej szkole (art. 6a ust. 1a, ust. 1b i ust. 1c Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

 Ocena pracy nauczyciela wpłynie na możliwość awansu
i wynagrodzenie

Ocena wyróżniająca – dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego (który legitymuje się co najmniej 5-letnim stażem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (art. 33a ust. 1), skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego i mianowanego – możliwość rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego już po 2 latach od uzyskania dotychczasowego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4a), możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez dyrektora szkoły bez konieczność odbywania stażu (art. 9e ust. 1).

Ocena bardzo dobra – możliwość ubiegania się
o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 1), możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f ust. 2)

Ocena dobra – możliwość ubiegania się o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego (art. 9b ust. 1)

możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f ust. 2).

Ocena negatywna – brak możliwości ubiegania się
o nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego (art. 9b ust. 1), brak możliwości kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f ust. 2), obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela (art. 23 ust. 1 pkt 5).

Rola rodziców w procedurze oceny pracy

Zmiany przewidziano także w samej procedurze oceny pracy. Otóż dyrektor będzie miał obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których rady rodziców nie są utworzone.

Wprawdzie opinia nie będzie wiążąca, niemniej jednak jest to istotna zmiana świadcząca o zamiarze zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy szkoły. Rada rodziców będzie miała 14 dni na przedstawienie opinii, jednakże brak tej opinii nie wstrzyma dokonywania oceny pracy.