All posts by: wojciech

About wojciech

Zarządzenie dotyczące I Komunii św. i Programu Nauczania Religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra 22.03.2012 r. l.dz. WNK 56/2012 W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Wydział Nauki Katolickiej zdecydował, aby w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachować termin Pierwszej Komunii św. w klasie drugiej, niezależnie od […]

ZASADY PRZECHODZENIA KSIĘŻY NA URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA Zgodnie z treścią art. 73 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Księża ubiegający się o urlop dla […]

W związku z wprowadzaniem w szkołach nauczania etyki dla uczniów nieuczestniczących w zajęciach z religii, wprowadza się od roku szkolnego 2009/10 w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej obowiązkowe zaświadczenia dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zaświadczenie jest wewnątrzkościelnym dokumentem pozwalającym duszpasterzom na ustalenie, czy osoba przystępująca do sakramentu bierzmowania lub małżeństwa ukończyła wymaganą edukację z religii rzymskokatolickiej […]

Instrukcja dotycząca misji kanonicznych Formularz skierowania – wypełniony formularz, z wymienionymi w nim dokumentami, należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii. Gdy katecheta rozpoczyna pracę po raz pierwszy, wypełnia Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety. Formularz wycofania […]

Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Należy unikać zatrudniania Katechety na etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej przyczyny. Sposób zatrudniania i tryb zwalniania […]

W naszym Wydziale jest możliwość otrzymania podręczników Wydawnictw: WAM-Kraków św. Wojciech-Poznań i Jedność Kielce dla najuboższych uczniów. Warunkiem jest pisemna prośba Dyrekcji Szkoły z wykazem dzieci potrzebujących podręczników do religii. Posiadamy podręczniki na wszystkie poziomy edukacyjne. Zainteresowanych katechetów proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny. ks. Wojciech Lechów

W związku z wpływaniem do Kurii Biskupiej wniosków dyrektorów szkół o łączenie godzin lekcji religii w szkołach, spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną organów prowadzących i niżem demograficznym, po zaczerpnięciu opinii Księdza Biskupa Diecezjalnego, Kuratorium Oświaty, księży proboszczów, wprowadza się następujące rozwiązanie tej kwestii: Łączenie godzin nie może dotyczyć oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej. (Rozporządzenie […]

1. Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 2. Jeżeli – zgodnie z Kartą Nauczyciela Art. 73. – katecheta stara się o […]

Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej […]

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania oraz podręczników zatwierdzanych przez dyrektora szkoły na kolejny rok szkolny, przypomina się, że nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery przypisane do wybranych podręczników […]

W związku z kierowanymi do Wydziału Nauki Katolickiej licznymi zapytaniami katechetów, o dodatkowe godziny nauki lekcji religii w szkołach na terenie naszej diecezji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich możliwości i zapotrzebowań. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza – FORMULARZ.